Inne dokumenty planistyczne

Uchwała nr 436.XXXII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych miasta Częstochowy.


Opracowanie Ekofizjograficzne dla Miasta Częstochowy — Aktualizacja Częstochowa, 2015
Rysunki:

  1. Geologia.
  2. Rzeźba terenu.
  3. Wody.
  4. Struktura przyrodnicza.
  5. Krajobraz kulturowy.
  6. Zagrożenia.
  7. Ocena - Predyspozycje.
  8. Uwarunkowania ekofizjograficzne.

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawa krajobrazowa)

ZARZĄDZENIE NR 504.2015 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta Częstochowy

ZARZĄDZENIE Nr 1274.2016 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta Częstochowy.

UCHWAŁA Nr 253.XXI.2016 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Częstochowy projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Częstochowy obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY o przystąpieniu do przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Częstochowy obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane

Oddziaływanie istniejących nośników reklamowych na przestrzeń publiczną Częstochowy - Prezentacja

INFORMACJE o stanie prac związanych z wdrożeniem ustawy krajobrazowej

ANKIETA na temat postrzegania reklamy zewnętrznej w przestrzeni publicznej Częstochowy

Analiza merytoryczna wyników badania ankietowego na temat postrzegania reklamy zewnętrznej w przestrzeni publicznej Częstochowy

Pełna wersja wyników ankiety wraz z analizą graficzną – PREZENTACJA


Nieobowiązujący Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, który utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 roku:

pdf drukuj
do góry strony