Edukacja

Częstochowa zapewnia kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym kształcenie specjalne i profilaktykę społeczną poprzez realizację zadań własnych gminy i powiatu oraz zadań zleconych.


Jako jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym dla 114 szkół i placówek oświatowych w tym 38 przedszkoli, 39 szkół podstawowych, 6 zespołów szkolno – przedszkolnych, 21 szkół ponadpodstawowych, 6 szkół specjalnych oraz Samorządowego Ośrodka Doskonalenia, Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Bursy Miejskiej i Biura Finansów Oświaty.


Odpowiadając za ich działalność zapewnia: warunki działania szkół lub placówek w tym bezpieczne higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, warunki umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, wykonuje remonty obiektów szkolnych, zapewnia obsługę administracyjną w tym prawną, obsługę finansową, wyposaża szkoły i placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.


Wspierając proces kształcenia i wychowania Częstochowa systematycznie rozszerza ofertę edukacyjną szkół zawodowych poprzez tworzenie klas wielozawodowych, umożliwiającą naukę w rzeczywistych warunkach pracy jak również elastyczne dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców, wprowadza na poziomie szkół poradnictwo psychologiczne i poradnictwo w zakresie wyboru zawodu.


W celu uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych, jak i poszerzania wiedzy uczniów szkoły realizują innowacje pedagogiczne, istnieje także możliwość nauki w klasach z programem matury międzynarodowej. Systematycznie przekazywane są również dodatkowe środki finansowe na przedsięwzięcia edukacyjne oraz inicjatywy szkół i placówek oświatowych, mające na celu lepszą realizację usługi społecznej jaką jest edukacja.


Wszelkie informacje, których nie ma na niniejszej stronie a dotyczą szkolnictwa w naszym mieście na bieżąco publikowane są w Biuletynie Informacji Pubilcznej.

pdf drukuj
do góry strony