Bezpieczeństwo

Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa
email: pczk-czestochowa@czestochowa.um.gov.pl

Telefony alarmowe:


Do zadań Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
6) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

ul. Bialska 20
42-202 Częstochowa

Telefon: 34 370 78 70
Fax: 34 378 54 58
E-mail: bzk@czestochowa.um.gov.pl


Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urzędu Miasta Częstochowy należy w szczególności:

 1. Planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie miasta,
 2. Opracowanie oceny zagrożeń terenu miasta,
 3. Opracowanie i bieżąca aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego,
 4. Koordynacja działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,
 5. Obsługa kancelaryjno-organizacyjna i techniczna Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 6. Przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
 7. Monitorowanie, określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub spowodowanych siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom na administrowanym terenie,
 8. Opracowanie procedur postępowania, określanie składu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zależności od zaistniałego zagrożenia oraz organizowanie pracy Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 9. Współdziałanie ze służbami, inspekcjami, strażami i wydziałami UM w zakresie przeciwdziałania zjawiskom noszącym znamiona klęski żywiołowej lub nadzwyczajnego zagrożenia,
 10. Przygotowanie i kierowanie jednostkami organizacyjnymi obrony cywilnej,
 11. Opracowanie planu obrony cywilnej miasta oraz sprawowanie nadzoru nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych działających na terenie miasta, a także komórek organizacyjnych urzędu,
 12. Opracowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia jednostek organizacyjnych obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
 13. Kierowanie przygotowaniem ewakuacji (przyjęcia) ludności oraz koordynowanie tych działań,
 14. Planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej i innych organów,
 15. Planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej,
 16. Sprawowanie nadzoru i prowadzenie ewidencji budowli ochronnych i urządzeń specjalnych,
 17. Koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie miasta do prowadzenia akcji ratunkowej oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
 18. Planowanie i realizacja budżetu z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i Ochotniczych Straży Pożarnych,
 19. Przygotowanie i realizacja akcji kurierskiej,
 20. Realizowanie spraw obronnych oraz ich koordynowanie w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych miasta.


pdf drukuj newsletter
do góry strony