Fundusz Solidarnościowy

Gmina Miasto Częstochowa złożyła do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wnioski o udzielenie dotacji ze środków Funduszu Solidarnościowego na ponowną realizację zadań pt. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieka wytchnieniowa" w 2022 r., które zostały rozpatrzone pozytywnie. Po podpisaniu umów na realizację Programów pomiędzy Gminą Miastem Częstochową, a Śląskim Urzędem Wojewódzkim, w ramach konkursu ofert zostaną wybrane organizacje pozarządowe, które będą świadczyć powyższe usługi we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie."Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022


Flaga i herb Polski

Gmina Miasto Częstochowa otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022.

Dofinansowanie „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” wynosi 8 037 243 zł i stanowi to jednocześnie całkowitą wartość zadania. Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.


Pomoc w postaci usług asystenta, będzie w szczególności polegać na:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.


Realizacja Programu pozwoli na kontynuację usługi, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób z niepełnosprawnością, mieszkających na terenie miasta Częstochowy. Usługa świadczona w ramach powyższego zadania przyczyni się do zwiększenia szans osób z niepełnosprawnością na samodzielne funkcjonowanie i pokonywanie barier związanych z ich problemami, czy wzrostu ich aktywności fizycznej.


W celu skorzystania ze wsparcia w ramach Programu, prosimy kontaktować się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie pod numerem telefonu 34 363 18 19.Zobacz informację za rok 2021


"Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022


Flaga i herb Polski


Gmina Miasto Częstochowa otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022.

Dofinansowanie „Opieki wytchnieniowej” wynosi 587 520,00 zł i stanowi to jednocześnie całkowitą wartość zadania. Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:


 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.


"Opieka wytchnieniowa" jest realizowana  w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Realizacja Programu pozwoli na kontynuację usługi, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób z niepełnosprawnością, mieszkających na terenie miasta Częstochowy. Usługi świadczone w ramach powyższego zadania przyczyniają się do zwiększenia szans osób z niepełnosprawnością na samodzielne funkcjonowanie i pokonywanie barier związanych z ich problemami, a także częściowo odciążą opiekunów oraz członków rodzin od codziennych obowiązków skupiających się na potrzebie udzielania stałej pomocy.

W celu skorzystania ze wsparcia w ramach Programu, prosimy kontaktować się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie pod numerem telefonu 34 372 42 04.

Zobacz informację za rok 2021

Gmina Miasto Częstochowa złożyła do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wnioski o udzielenie dotacji ze środków Funduszu Solidarnościowego na ponowną realizację zadań pt. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieka wytchnieniowa" w 2021 r., które zostały rozpatrzone pozytywnie. Po podpisaniu umów na realizację Programów pomiędzy Gminą Miastem Częstochową, a Śląskim Urzędem Wojewódzkim, w ramach konkursu ofert zostaną wybrane organizacje pozarządowe, które będą świadczyć powyższe usługi we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Zobacz informację za rok 2020


Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Flaga i herb Polski


Gmina Miasto Częstochowa otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019 - 2020.

Dofinansowanie „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” wynosi 1 001 629,38 zł i stanowi to jednocześnie całkowitą wartość zadania. Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • osób pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Pomoc w postaci usług asystenta, będzie w szczególności polegać na:

 • pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • ograniczeniu skutków niepełnosprawności oraz stymulowaniu osoby niepełnosprawnej
 • do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,
 • umożliwieniu osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Realizacja Programu przyczyni się do zwiększenia szans osób z niepełnosprawnością na samodzielne funkcjonowanie i pokonywanie barier związanych z ich problemami, czy wzrostu ich aktywności fizycznej.

W celu skorzystania ze wsparcia w ramach Programu, prosimy kontaktować się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie pod numerem telefonu 34 363 18 19.

Opieka wytchnieniowa" – edycja 2020.

Flaga i herb Polski


Gmina Miasto Częstochowa otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2020.

Dofinansowanie „Opieki wytchnieniowej” wynosi 77 568,00 zł , a  całkowita wartość zadania to 96 768,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi
 • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. 

"Opieka wytchnieniowa" jest realizowana w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;

„Opieka wytchnieniowa” ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Ważnym aspektem usługi opieki wytchnieniowej jest także wzmocnienie osobistego potencjału członków rodzin, opiekunów zaangażowanych w sposób stały w codzienne wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną wiążących się z tym obciążeń. 

W celu skorzystania ze wsparcia w ramach Programu, prosimy o kontakt  się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie pod numerem telefonu 34 372 42 04.

pdf drukuj newsletter
do góry strony