Równe szanse

Funkcję Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans pełni Agata Wierny. Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans realizuje politykę Miasta w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, orientację seksualną, wyznanie lub bezwyznaniowość i światopogląd. Pełnomocniczka zajmuje się również promowaniem, upowszechnianiem i propagowaniem zasad równego traktowania. Do jej obowiązków należy m.in. opracowywanie, we współpracy z wydziałami Urzędu Miasta Częstochowy oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi, strategii działań Miasta na rzecz równego traktowania. Pełny zakres zadań pełnomocniczki określony jest w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Częstochowy. Od 2001 r. pracuję w Urzędzie Miasta Częstochowy. Jestem urzędniczką, mediatorką, psycholożką społeczną i trenerką. Prowadzę zajęcia i treningi antydyskryminacyjne i antymobingowe. Od 2012 roku pełnię funkcję Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans.

Samorząd to wspólnota, która tylko wtedy dobrze funkcjonuje, jeśli w tworzeniu obowiązujących reguł i zasad biorą udział wszyscy zainteresowani. W mieście żyją kobiety, mężczyźni, seniorzy i seniorki, rodzice, dzieci. Ludzie w pełni sprawni i z różnymi ograniczeniami. Piesi, rowerzyści, kierowcy, miłośnicy joggingu. To ważne, by przestrzeń w której żyjemy była przyjazna dla wszystkich – a oferta samorządu sprawiedliwa i równościowa.  Miasto równych szans, to miasto przyjazne, w którym każdy, bez względu wiek, płeć, orientację seksualną, wyznanie czy status społeczny czuje się dobrze i ma takie same możliwości, w którym wszyscy mieszkańcy i mieszkanki mają równy dostęp do oferty miasta. Działam na rzecz wprowadzenia w częstochowskich szkołach finansowanych z budżetu miasta zajęć przeciwdziałających dyskryminacji i wykluczeniu.
Jestem inicjatorką częstochowskiej Nagrody Równości. W 2018 roku koordynowałam wydarzenia organizowane w ramach Roku Praw Kobiet w Częstochowie. Organizuję w mieście kampanię "16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć" oraz akcję One Billion Rising (Nazywam się Miliard). Za znaczący sukces uważam uhonorowanie Urzędu Miasta Częstochowy w 2014 roku tytułem „Samorządu Równych Szans”, nadawanym przez Polskie Stowarzyszenie Prawa Antydyskryminacyjnego.

Zawsze bardzo ważne było dla mnie podejmowanie działań z zakresu partycypacji społecznej. Obecnie rozwijam i promuję ideę włączania mieszkanek i mieszkańców w procesy decyzyjne w moim mieście, kierując pracą Referatu Dialogu i Praw Człowieka. Jestem współtwórczynią częstochowskiego modelu budżetu obywatelskiego oraz wielu rozwiązań, których celem jest dobra i skuteczna współpraca z mieszkankami i mieszkańcami.

pdf drukuj
do góry strony