O nas

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych (w skrócie CCOP) powstało aby wspomagać organizacje III sektora. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie wsparcia podmiotom ekonomii społecznej, czyli m.in.: stowarzyszeniom, fundacjom, klubom sportowym, ochotniczym strażom pożarnym, spółdzielniom socjalnym. CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy. CCOP udostępnia im zaplecza lokalowe i infrastrukturę biurową: organizacje mogą skorzystać z komputera, ksera, faksu, telefonu, sali konferencyjnej na spotkania czy realizację działań statutowych  oraz udostępnia możliwość wskazania adresu CCOP tj. 42-217 Częstochowa, ul. Marszałka Ferdynanda Focha 19/21 lokal 46, jako adresu pod którym organizacja prowadzi działalność.

Do zadań Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych należy:

 1. udostępnianie na podstawie odrębnego porozumienia adresu, dla potrzeb organizacji pod którą prowadzi działalność statutową (porozumienie stanowi załącznik nr 1a i 1b do niniejszego Regulaminu),
 2. profesjonalizacja częstochowskich organizacji pozarządowych poprzez organizację szkoleń i doradztwa,
 3. informowanie organizacji o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
 4. organizowanie szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
 5. promowanie programów, na które można uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych,
 6. wspieranie powstających organizacji pozarządowych,
 7. stwarzanie możliwości wspólnej wizerunkowej wizytówki dla ngo,
 8. możliwości pozyskania adresu mail na serwerze ngo.czestochowa.pl,
 9. promowanie idei wolontariatu w tym wolontariatu zagranicznego,
 10. promowanie działań ngo.


Zasady korzystania z zasobów Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych określa Regulamin funkcjonowania CCOP załącznik do Zarządzenie nr 1390.2021 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 2 lutego 2021 r.

CCOP dysponuje salami szkoleniowymi, które udostępniane są nieodpłatnie organizacjom do realizacji ich celów statutowych.

Podmioty, które chciałby skorzystać z CCOP powinny złożyć:

Dokumenty

Kontakt w sprawie korzystania z zasobów CCOP:

 • e-mail: ngo@czestochowa.um.gov.pl
 • telefony: 34 370 74 75, 34 370 74 93

Punkty CCOP

Wydział Polityki Społecznej

ul. Marszałka Ferdynanda Focha 19/21, 42-217 Częstochowa

ul. Śląska 3/5, 42-217 Częstochowa

telefony: 34 370 74 75, 34 370 74 93

fax: 34 370 71 72

e-mail: ps@czestochowa.um.gov.pl

e-mail wydziału: ngo@czestochowa.um.gov.pl

Mobilny Punkt Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

ul. Marszałka Ferdynanda Focha 19/21 pok. 46,

42-217 Częstochowa

telefon:

34 370 74 75

34 370 74 93

strona internetowa:  www.jowes.pl


pdf drukuj
do góry strony