Orzekanie o niepełnosprawności

PODSTAWA PRAWNA

- art. 4 a ust 1. i art. 6 i art. 6 b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
- § 2 ust. 1, oraz § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka o wydanie orzeczenia,

Wniosek składa się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym dla miejsca stałego pobytu dziecka lub właściwym dla miejsca pobytu.

Miejscem stałego pobytu jest miejscowość, w której wnioskodawca zamieszkuje pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

Uwaga: W przypadku dzieci przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych nie jest wymagane przebywanie w miejscowości, w której się nie zamieszkuje co najmniej dwa miesiące, ale przebywanie poza miejscowością, w której się zamieszkuje ponad dwa miesiące – znaczenie ma zatem okres przebywania poza miejscowością, w której się zamieszkuje oraz fakt przebywania przez cały ten okres ze względów zdrowotnych lub rodzinnych. Ciężar dowodu w zakresie długości okresu przebywania poza miejscem stałego pobytu oraz przyczyn tego przebywania obciąża wnioskodawcę.

2. Zaświadczenie lekarskie, które zawiera opis stanu zdrowia dziecka, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących (ważne 30 dni od daty wypełnienia przez lekarza).

3. Oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumetnacji medycznej, tj. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ lub podmiot, który dokumenty wytworzył, w tym m.in.:

  • kartoteki z poradni prowadzących,
  • dokumentację leczenia szpitalnego (np. karty wypisowe, karty informacyjne),
  • aktualne wyniki badań (np. opisu RTG, audiogramu, spirometrii),
  • opinię psychologiczną z 2 ostatnich lat z uwzględnieniem stopnia upośledzenia i ilorazu inteligencji,
  • inną dokumentację medyczną będącą w posiadaniu strony a mogącą mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
  • kserokopię orzeczenia wydanego przez: inny zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - jeżeli takie wnioskodawca posiada.
  • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna, kuratora lub rodziny zastępczej (dotyczy dzieci wobec których ustanowiony został kurator lub opiekun prawny),
  • oświadczenie przedstawiciela ustawowego dziecka o celu i terminie pobytu na terenie objętym działaniem Zespołu – dotyczy dzieci nieposiadających stałego lub czasowego meldunku,

4. Osoby posiadające ważne orzeczenie, które z dniem 30 czerwca 2014 roku utraciły prawo do posługiwania się posiadaną kartą parkingową, a zamierzają dalej posługiwać się nową kartą parkingową do wniosku muszą dołączyć "Oświadczenie"


TERMIN

W przypadku kompletnego wniosku, nie później niż w ciągu miesiąca, natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych (np. przeprowadzenie konsultacji) nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

O terminie posiedzenia składu orzekającego wnioskodawca poinformowany zostaje pisemnie listem zwykłem na 7 dni przed terminem posiedzenia. Osobisty udział dziecka i przedstawiciela ustawowego na posiedzeniu jest obowiązkowy. Nieobecność na posiedzeniu, która nie zostanie usprawiedliwiona ważnymi przyczynami skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. Możliwe jest odstąpienie od konieczności osobistego udziału w posiedzeniu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy dziecko z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby nie jest zdolna odbyć podróży do siedziby Zespołu - fakt ten musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Jeżeli lekarz przewodniczący składu orzekającego uzna przedstawioną dokumentacje medyczną za wystarczającą do wydania oceny, wówczas sprawa może być rozpatrywana bez badania, na podstawie złożonej dokumentacji medycznej. Po rozpoznaniu sprawy w dniu posiedzenia Zespół w ciągu 14 dni dostarcza osobie zainteresowanej na piśmie decyzję składu orzekającego listem za potwierdzeniem odbioru.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności można wnieść w ciągu 14 dni od dnia odbioru orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim za pośrednictwem tutejszego Zespołu. Odwołanie składa się na piśmie w Punkcie Obsługi Interesanta, listownie lub przez elektroniczną platformę usług administracji publicznej.

UWAGI !

Orzekanie o niepełnosprawności dotyczy dzieci do ukończenia 16 roku życia.. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz wszelkie informacje na temat trybu i zasad postępowania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności można uzyskać w Punkcie Obsługi Interesanta. Wniosek o ponowne wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności można złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności poprzedniego orzeczenia.

Zaświadczenie lekarskie dołączane do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności wydawane jest wnioskodawcy nieodpłatnie. Natomiast w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej i wykonania w tym celu określonych badań, koszty tych badań nie są finansowane przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Ważne: Osoby ubiegające się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności mogą zostać skierowane na badania specjalistyczne do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w przypadku, gdy dokumentacja medyczna dołączona do wniosku jest np. wewnętrznie niespójna. W wojewódzkim zespole przeprowadza się badania pulmonologiczne, okulistyczne, elektromiograficzne, ultrasonograficzne i psychologiczne. Badania specjalistyczne mogą również zostać przeprowadzone w trakcie postępowania odwoławczego przed zespołem wojewódzkim. Odmowa przeprowadzenia badań specjalistycznych przez osobę zainteresowaną lub dziecko może skutkować pozostawieniem wniosku o wydanie orzeczenia lub odwołanie bez rozpoznania.

DRUKI DO POBRANIA

pdf drukuj
do góry strony