"Utrzymanie strategicznego znaczenia al. Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju"

Logo Miasto Częstochowa, flaga Rzeczpospolita Polska, Flaga Dofinansowane przez Unie Europejską

10 maja 2023 roku przedstawiciele Miasta Częstochowa i Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) działającej na mocy uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Utrzymanie strategicznego znaczenia al. Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju”. Dofinansowanie zostało uzyskane w  konkursie organizowanym przez Komisję Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF 2).  Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 14 315 921,00 euro, a uzyskane dofinansowanie wynosi: 7 157 960,00 euro.

Celem inwestycji jest poprawa płynności transportowej na osi północ-południe (dla tranzytu, ruchu lokalnego) drogi krajowej nr 91 (al. Wojska Polskiego), znajdującej się w Korytarzu Sieci Bazowej Bałtyk-Adriatyk, poprzez likwidację wąskich gardeł drogowych. Inwestycja poprawi także dostępność terenów inwestycyjnych znajdujących się w obrębie oddziaływania drogi. Projekt obejmuje budowę trzech nowych drogowych obiektów inżynierskich mających na celu bezkolizyjne połączenie drogi krajowej nr 91 z układem ulic miejskich o znaczeniu ponadlokalnym: 

1. Drogowy obiekt inżynierski WD1, w km 475+297 drogi krajowej nr 91 nad ul. Legionów. 

2. Drogowy obiekt inżynierski WD3, w km 476+133 drogi krajowej 91 nad ulicami Krakowską i Rejtana. 

3. Drogowy obiekt inżynierski WD4, na znaku kilometrowym 477+901 drogi krajowej 91 nad al. Pokoju i ul. Jagiellońską. 

Sfinansowano przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.


"Maintaining the strategic importance of Wojska Polskiego Avenue in Czestochowa for national defence"


On May 10, 2023, representatives of the City of Częstochowa and the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA), acting under the powers delegated by the European Commission, signed the Grant Agreement for co-financing the project entitled "Maintaining the strategic importance of Wojska Polskiego Avenue in Czestochowa for national defence". The funding was allocated by the European Commission within the Connecting Europe Facility 2021-2027 (CEF 2). Total investment cost is planned for EUR 14,315,921.00, while the co-financing amounts to EUR 7,157,960.00.

The overall aim of the investment is to improve the north-south transport corridor (transit, local traffic) of the national road no. 91 (Al. Wojska Polskiego), located in the Baltic-Adriatic Core Network Corridor, by eliminating road bottlenecks. The investment will also improve the accessibility of neighbouring investment areas. The project concerns the construction of three new road engineering structures aimed at a collision-free connection of the national road No. 91 with the system of city streets of supra-local importance:

1. Road Engineering Structure WD1, at km 475+297 of national road No. 91 over Legionów Street

2. Road Engineering Structure WD3, at km 476+133 of national road No. 91 over Krakowska Street and Rejtana Street.

3.  Road Engineering Structure WD4, at km 477+901 dof national road No. 91 over av. Pokoju and Jagiellońska Street.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or [name of the granting authority]. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.pdf drukuj
do góry strony