Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 42, Aleja Armii Krajowej 68A

Logo Fundusze Europejskie - program Regionalny, Śląskie - Pozytywna Energia, Unia Europejskiej

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 

TUTUŁ PROJEKTU: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 42, Aleja Armii Krajowej 68A w Częstochowie

Oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. 

Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej; 

Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT 

W ramach inwestycji Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap: Termomodernizacja budynku  Szkoły Podstawowej nr 42, Aleja Armii Krajowej 68A  w Częstochowie

Cel realizacji:

Celem realizacji  projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz zmniejszenie ich negatywnego wpływu na stan powietrza w mieście.

Projekt realizuje również bezpośrednio założenia planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), przyjętego w 2015r., dotyczącego efektywności energetycznej i wykorzystania lokalnych odnawialnych źródeł energii. Podstawowym celem jest osiągniecie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, zgodnie z programem ochrony powietrza dla terenu woj. śląskiego. 

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia energochłonności obiektów objętych przedsięwzięciem, co przełoży się na oszczędność zużywanej energii cieplnej w budynku. Planowane przedsięwzięcie realizuje cele związane z ograniczeniami zanieczyszczenia powietrza poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków. Niniejsze działania związane są z promowanie idei gospodarki niskoemisyjnej, racjonalnego i efektywnego gospodarowania zasobami, ochrony środowiska naturalnego i poprawy jego stanu, a także wspierania zrównoważonego rozwoju.

W ramach projektu termomodernizacji zostanie wykonane: docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu, modernizacja systemu grzewczego - wymiana grzejników, zamontowane zostaną zawory termostatyczne  oraz zostanie wymienione oświetlenie na energooszczędne. Zostanie również wykonany remont kominów. Wewnątrz budynku zostaną przeprowadzone roboty wykończeniowe. Przeprowadzony będzie remont instalacji elektrycznej, słaboprądowej oraz odgromowej wraz z uziomem.


Umowa o dofinansowanie nr  UDA-RPSL.04.03.02-24-000B/21-00 z dnia 25.11.2021 r.

Wartość Projektu  4.477.317,96zł

Wydatki kwalifikowalne: 2.874.433,07zł

Dofinansowanie UE 2.443.268,11zł

Wkład własny: 2.034.049,85zł

Termin zakończenia projektu: 31.12.2022r.

Realizacja projektu w trakcie.Projektant: W.P.B.M.R. BUDOREMONT ul. Garwolińska ; Częstochowa

Wykonawca F.U.H. DZIEDZICKI Marcin Dziedzicki ul. Stawowa 8; 42-274 Konopiska

Inwestor Zastępczy: Firma Usługowa „GAWŁOWSKI” Gawłowski Piotr ul. Biała 7, Częstochowa


pdf drukuj
do góry strony