Odwodnienie dzielnicy Północ

Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

 W dniu 06.06.2019 r. Gmina Miasto Częstochowa podpisała umowę o dofinansowanie na realizacje zadania pn. „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie” nr POIS.02.01.00 -00-0004/18-00. W dniu 20.06.2021 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie rozszerzający zakres rzeczowy inwestycji o prace związane z budową odwodnienia ulicy Traugutta.

Zadanie finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu, działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Poddziałanie 2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 27 457 017,05 zł.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 11 308 170,39 zł.
Dofinansowanie: 9 611 944,83 zł.

Cel realizowanego zadania:
Bezpośrednim celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych w dzielnicy Północ oraz na obszarze zlewni ul. Traugutta w Częstochowie,
a co za tym idzie zapobieganie zalewaniu okolicznych terenów. Tym samym inwestycja ma na celu wzmocnienie odporności miasta Częstochowy na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom. Inwestycja ma na celu zwiększenia ilości retencjonowanej wody przy wykorzystaniu metod naturalnych i obniżenia ryzyka powodziowego.

Zakres rzeczowy zadania:
  1. Budowa ul. Lawendowej w Częstochowie – w ramach tej części zadania przewidziana była budowa części drogowej, w tym drogi dojazdowej do budowanego zbiornika, budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem chłonno – odparowującym, oświetlenie uliczne oraz kanał technologiczny. Ponadto
  2. w ramach wskazanego odcinka inwestycji wykonano likwidację kolizji z istniejącą infrastrukturą poprzez przebudowę sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych.
  3. Budowa ul. Hiacyntowej w Częstochowie - w ramach tej części zadania został wybudowany nowy układ drogowy (m.in. jezdnia asfaltowa, chodnik od strony południowej, zjazdy, przejście dla pieszych, skrzyżowanie z ulicą podrzędną), kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem chłonno –odparowującym, sieć oświetlenia ulicznego, kanał technologiczny.
  4. Rozbudowa ul. Św. Brata Alberta na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Makuszyńskiego w Częstochowie – w ramach rozbudowy ul. Św. Brata Alberta wykonano przebudowę ulicy wraz z przyłączami, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz kanał technologiczny.
  5. Rozbudowa ul. Gen. Romualda Traugutta na odcinku od ul. Stefana Kisielewskiego do ul. Łódzkiej oraz budowa ul. gen. Romualda Traugutta na odcinku od ul. Łódzkiej do drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako 4KDL –
  6. w ramach tej części zadania przewidziano budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem chłonno – odparowującym, wykonanie nasadzeń oraz budowę drogi publicznej wraz z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym.

Wskaźniki produktu do osiągnięcia:
  1. 2,92 km – długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej
  2. 3 szt – liczba wybudowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (z wyłączeniem kanalizacji deszczowej)
  3. 1,2 km2 – powierzchnia objęta systemem zagospodarowania wód opadowych

pdf drukuj
do góry strony