Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie

Logo Fundusze Europejskie, Śląskie. Pozytywna energia. Unia Europejska

 Projekt pn. „Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Informacje ogólne:

Beneficjent projektu: Gmina Miasto Częstochowa.

Źródło finansowania:
Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie” w ramach konkursu do Poddziałania  4.5.2 Niskoemisyjny transport  miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Północnego, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W  dniu 21 lipca  2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Zgodnie z umową o dofinansowanie planowany całkowity koszt inwestycji to 1 231 980,00 zł, uzyskane dofinansowanie to 1 020 000,00 zł.  Całkowity koszt realizacji inwestycji po zakończeniu robót wynosi 838 866,32 zł w tym kwota dofinansowania 679 580,37 zł.


Przedmiot projektu:
Projekt polega na wymianie istniejących opraw oświetleniowych części sieci oświetleniowej w Częstochowie na oprawy energooszczędne celem uzyskania oszczędności energii elektrycznej. W ramach projektu zmodernizowanych zostanie 695 punktów oświetleniowych. W wyniku realizacji projektu zakłada się uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, co bezpośrednio przełoży się na spadek emisji gazów cieplarnianych. Projekt poprzez spełnianie celów będzie w perspektywie długoterminowej wywierał pozytywne oddziaływanie na środowisko. Poprzez efektywne doświetlenie ulic wzrośnie bezpieczeństwo mieszkańców. Wymiana opraw na efektywne systemy LED zapewni mniejszą energochłonność oświetlenia oraz poprawi estetykę ulic.

pdf drukuj
do góry strony