Aktualności

PORZĄDEK OBRAD LXXXIII ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA

10.11.2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.)  

zwołuję na dzień 16 listopada (czwartek) 2023 roku o godz. 10.00  w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie LXXXIII zwyczajną Sesję  Rady Miasta Częstochowy, 

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad LXXXII sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Prezentacja projektu budżetu miasta Częstochowy na rok 2024. (Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2024, Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038)
10. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2038. (BR.9.LXXXIII.23)
11. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie Miasta Częstochowy na rok 2023. (BR.10.LXXXIII.23)
12. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. (BR.3.LXXXIII.23)
13. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów. (BR.5.LXXXIII.23)
14. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Częstochowy za 2023 i 2024 rok. (BR.4.LXXXIII.23)
15. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Częstochowy. (BR.8.LXXXIII.23)
16. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie, w dzielnicy Dźbów, w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta. (BR.7.LXXXIII.23)
17. Podjęcie uchwały  o zamiarze przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 w Częstochowie przy ul. Juliusza Słowackiego 35 poprzez utworzenie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  nr 5 przy ul. Juliusza Słowackiego 35 w Częstochowie. (BR.13.LXXXIII.23)
18. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. (BR.11.LXXXIII.23)
19.  Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Miasta Częstochowy uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. (BR.6.LXXXIII.23)
20. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Miasta Częstochowy uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach oraz ćwiczeniach. (BR.2.LXXXIII.23)
21. Podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia na terenie dzielnicy Śródmieście w Częstochowie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. (BR.1.LXXXIII.23)
22. Podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.12.LXXXIII.23)
23. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
24. Zamknięcie obrad LXXXIII Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Zbigniew Niesmaczny


do góry strony