Aktualności

Nabór wniosków - Nagroda Prezydenta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych

28.08.2023

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych w roku 2023! Termin składania wniosków  do 29 września 2023 r.

Nagrodą, Prezydent Miasta honoruje corocznie osoby fizyczne, działające w organizacjach pozarządowych funkcjonujących w naszym mieście oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nagroda przyznawana jest w formie statuetki i dyplomu. Wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Ekonomii Społecznej.

Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą organizacje pozarządowe, inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. parafie, organizacje kościelne) oraz osoby fizyczne. Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Częstochowy po zapoznaniu się z opinią komisji rozpatrującej wnioski, złożonej z: przedstawicieli Prezydenta Miasta, Rady Miasta Częstochowy oraz Częstochowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Kto powinien zostać tegorocznym laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych? Czy znacie osobę, która swoim zaangażowaniem, entuzjazmem, wszechstronnymi działaniami wyróżnia się w środowisku pozarządowym w Częstochowie i powinna zostać tegorocznym laureatem? Bądź na to miano zasłużyła cała organizacja pozarządowa działająca na terenie Częstochowy, za swoją aktywność, pracowitość, kreatywność?

Zgłoście Waszych kandydatów! Uhonorujcie ludzi i organizacje III sektora w Częstochowie! Może wśród Waszych faworytów znajdzie się tegoroczny laureat. Aby zgłosić kandydata, należy do dnia 29 września br. wypełnić wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych i dostarczyć do Urzędu Miasta Częstochowy:

  • w postaci papierowej: do kancelarii Urzędu, ul. Śląska 11/13, pokój nr 3
  • pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa (decyduje data wpływu do Urzędu)
  • elektronicznie: wyłącznie poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie e-PUAP adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP – (wniosek musi być opatrzony podpisem kwalifikowanymi).


do góry strony