Aktualności

AUTORKI I AUTORZY PRAC DYPLOMOWYCH NA START!

13.12.2021

Chodzi o prace – m.in. licencjackie czy magisterskie – dotyczące Częstochowy. Do miejskiego konkursu można je zgłaszać do 14 stycznia.  

Uczestniczką bądź uczestnikiem realizowanego w ramach miejskiego projektu „Akademicka Częstochowa” konkursu mogą być absolwentki i absolwenci uczelni wyższych, którzy obronili pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską poruszającą problematykę związaną z Częstochową.

Temat może dotyczyć aktualnych potrzeb miasta, promowania gospodarki lokalnej, kultury, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla lokalnego rozwoju.

Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku akademickim 2020/2021.

Prace konkursowe (komplet dokumentów) w polskiej wersji językowej  należy dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy – pok. 3 lub wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty należy opatrzyć dopiskiem „Konkurs na pracę naukową – Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju”.                                     

Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:

1) pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej w wersji papierowej i elektronicznej w formacie doc lub pdf na nośniku CD lub DVD,
2)   wypełnionych kart i oświadczeń, zgodnie z załącznikami do zarządzenia,
3)  potwierdzonej przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) za zgodność z oryginałem kopii promotorskiej recenzji pracy, w szczególności zawierającej ocenę pracy,
4)   streszczenia pracy (nie więcej niż 5 stron formatu A4), zawierającego informacje o poruszanej tematyce oraz wskazujące walory pracy w zakresie tematyki będącej przedmiotem konkursu.

Dla laureatek i laureatów konkursu przewidziane  są nagrody – dyplomy i nagrody pieniężne (nagroda prezydenta – 3 tys.  zł brutto, wyróżnienie – 1 tys. zł brutto.

W przypadku zgłoszenia mniej niż trzech prac spełniających wymogi formalne, Prezydent Miasta Częstochowy zastrzega sobie możliwość odstąpienia od konkursu. Decyzja o odstąpieniu ogłaszana jest na stronie internetowej www.czestochowa.pl w terminie 7 dniu od upływu terminu nadsyłania prac konkursowych.

W przypadku otrzymania informacji, iż nagrodzona praca stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia regulaminu konkursu, zostaną podjęte stosowne czynności (odmowa poddania pracy ocenie, wstrzymanie się z przekazaniem przyznanej nagrody do czasu wyjaśnienia sprawy, a w przypadku nagród już przekazanych domagania się ich zwrotu, po stwierdzeniu naruszenia prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż pięć miesięcy od daty zamknięcia przyjmowania prac konkursowych. Nagrodzeni zostaną zawiadomieni o przyznaniu nagrody oraz dacie jej wręczenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty jej przyznania. Wyniki konkursu oraz daty wręczenia nagród zostaną podane do publicznej wiadomości, również za pośrednictwem strony internetowej www.czestochowa.pl 

Zarządzenie dotyczące konkursu wraz z załącznikami jest w Biuletynie Informacji Publicznej.


u góry: grafika poglądowa
do góry strony