Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

ANKIETA na temat postrzegania reklamy zewnętrznej w przestrzeni publicznej Częstochowy

Ankieta na temat postrzegania reklamy zewnętrznej
w przestrzeni publicznej Częstochowy.

Częstochowa, podobnie jak inne polskie miasta, przystąpiła do opracowania lokalnych przepisów w zakresie sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

          Podjęta przez Radę Miasta Częstochowy w dniu 28 stycznia 2016 r. uchwała Nr 253.XXI.2016 uruchomiła procedurę sporządzenia przez Prezydenta Miasta Częstochowy projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. uchwały reklamowej), w której szczegółowo określone zostaną zasady i warunki sytuowania na terenie miasta obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń – co umożliwi kompleksowe uregulowanie tych kwestii na terenie Częstochowy oraz poprawę wizerunku przestrzeni miejskiej. Przygotowywane obecnieprzepisy mają przeciwdziałać niekontrolowanej i chaotycznej lokalizacji ww. obiektów w przestrzeni miasta, jak również doprowadzić do poprawy ich jakości. Pożądanym efektem wprowadzenia tych lokalnych zasad jest wykreowanie wysokiej jakości, estetycznej, wielkomiejskiej przestrzeni wolnej od chaosu reklamowego.

          Przeprowadzona na potrzeby sporządzanej uchwały reklamowej analiza oddziaływania istniejących nośników reklamowych na przestrzeń publiczną Częstochowy ukazuje liczne przykłady zeszpecenia krajobrazu miejskiego przez nadmiar różnego rodzaju komunikatów wizualnych. Materiał z inwentaryzacji, jak również więcej informacji na temat wdrożenia ustawy krajobrazowej dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce pn. „Jasne, że reklamowe porządki”lub w dziale Gospodarka w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne.

          Pomimo braku ustawowego obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych w powyższym zakresie, podjęto decyzję, aby w procedurze opracowania lokalnych przepisów uwzględnić elementy konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz firmami reklamowymi, wraz z badaniem ankietowym online.

          Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna, w której trwają prace nad projektem uchwały reklamowej – opracowała stosowny formularz pytań ankietowych.

          Mieszkańcy Częstochowy, przedsiębiorcy, jak i osoby odwiedzające nasze miasto mają możliwość wyrażenia w ankiecie zdania na temat reklam umieszczanych w przestrzeni miasta i odpowiedzi m.in. na pytania: czy reklamy szpecą, dobrze informują, a może jest ich za dużo w naszym mieście; co przeszkadza im w odbiorze reklam, a także wskazania które z nośników reklamowych należałoby wykluczyć bądź ograniczyć w Częstochowie?

          Internetowe badanie ankietowe ma na celu poznanie opinii respondentów na temat reklamy zewnętrznej i oczekiwanego zakresu regulacji przyszłej uchwały reklamowej. Wyniki ankiety będą stanowiły istotną wskazówkę, przy formułowaniu ostatecznego kształtu lokalnych przepisów, które to pozwolą właściwie uporządkować przestrzeń miasta. Opinie mieszkańców wyrażone w ankiecie pomogą opracować dokument spełniający oczekiwania mieszkańców w kwestii lokalizacji reklam i poprawy ładu przestrzennego w mieście.

          Ankieta internetowa jest anonimowa i służy wyłącznie celom badawczym. Formularz ankiety dostępny będzie do 31 grudnia 2016 r., a informacje o wynikach ankiety zostaną podane do publicznej wiadomości w pierwszym kwartale 2017 r.

 

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY