Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Informacje o Radzie Miasta

Rada Miasta Częstochowy VIII kadencji została wybrana 21października 2018 roku w wyborach powszechnych i liczy 28 radnych. Kadencja rady trwa 5 lat.

Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym, działającym in pleno na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Miasta w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Rada Miasta powołuje swoje organy - komisje stałe i doraźne do określonych zadań, a także Komisję Rewizyjną, kontrolującą działalność prezydenta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

Ustawa o samorządzie gminnym określa katalog najważniejszych spraw dla gminy, gdzie rada ma właściwość wyłączną.

Są to sprawy:

 1. uchwalanie statutu gminy,
 2. ustalanie wynagrodzenia prezydenta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika miasta, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza miasta - na wniosek prezydenta,
 4. uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad prezydent może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady miasta,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez prezydenta,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez prezydenta w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę miasta,
  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez prezydenta,
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez prezydenta w roku budżetowym,
 10. określanie wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 15. nadawanie honorowego obywatelstwa miasta,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady miasta.

Rada Miasta obraduje na sesjach, w trakcie których podejmuje uchwały. Są one w trybie nadzoru przekazywane do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej, a po akceptacji stają się prawem miejscowym. Podjęcie lub niepodjęcie uchwał poprzedzone jest ich analizą i wyrażeniem o nich opinii przez komisje Rady Miasta. Do zadań komisji należy przede wszystkim: opiniowanie projektów uchwał przygotowanych przez inne podmioty (inną komisję, prezydenta miasta, radnych lub grupę radnych), kontrola wykonywania uchwał rady, wniosków komisji rady oraz ocena działalności prezydenta. Komisja Rewizyjna Rady Miasta sprawdza działalność organu wykonawczego, tj. prezydenta oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta. Radni jako reprezentanci wyborców utrzymują z nimi stałą więź i uczestniczą w zebraniach Rad Dzielnic.