Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

18 kwietnia 2017
PORZĄDEK OBRAD XL ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
[zdjęcie aktualności]
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję
 
na dzień 24 kwietnia (poniedziałek) 2017 roku o godz. 13.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XL zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów z obrad XXXVIII i XXXIX Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7.    Pytania radnych.
8.    Wystąpienia zaproszonych gości.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2017 – 2031. (BR.9.XL.17)
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2017. (BR.10.XL.17)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów. (BR.2.XL.17)    
13.    Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia dotacji z budżetu miasta Częstochowy w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.(BR.6.XL.17)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. (BR.7.XL.17)
15.    Podjęcie uchwały zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2016 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.11.XL.17)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Zawodzie-Dąbie i Stare Miasto, pomiędzy ulicami: Targową, Strażacką, Krakowską, Warszawską, Aleją Jana Pawła II, Aleją Wojska Polskiego oraz terenami Galerii Jurajskiej. (BR.1.XL.17)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych do Zespołu Szkół im. Generała Władysława Andersa w Częstochowie przy ul. Targowej 29. (BR.8.XL.17)
18.    Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Częstochowy. (BR.3.XL.17)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy z gen. Zygmunta Berlinga na Hieronima Dudwała.(BR.5.XL.17)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie.(BR.4.XL.17)
21.    Interpelacje radnych.
22.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
23.    Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miasta Częstochowy.Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski