Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

ODPADY ZIELONE

1 lipca zmienił się sposób postępowania z odpadami zielonymi wytworzonymi wyłącznie na posesjach zamieszkanych.

Odpady zielone należy:

a) gromadzić w odpowiednich pojemnikach, w kolorze brązowym, przeznaczonych na odpady komunalne ulegające biodegradacji. Dotyczy to wyłącznie skoszonej trawy, chwastów, liści

lub

b) we własnym zakresie przekazywać, zgodnie z ustalonym harmonogramem, do Terenowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych (w skrócie TPSZOZ), funkcjonujących czasowo w wyznaczonych do tego miejscach lub do Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sobuczynie (w skrócie SPSZOZ) lub do innych tego rodzaju punktów selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina będzie informować na bieżąco.

TPSZOZ to kontenery kupione ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ustawiane na terenie Gminy Miasta Częstochowy, w wyznaczonych do tego miejscach, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych zielonych, podanym do wiadomości właścicieli nieruchomości zamieszkanych. TPSZOZ funkcjonuje w okresie całego roku, za wyjątkiem stycznia. Ze względu na potrzeby mieszkańców okres ten może ulec wydłużeniu. Punkty te będą sukcesywnie likwidowane.

Z zabudowy jednorodzinnej oraz wielolokalowej do 7 lokali włącznie, odpady zielone będą odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w pozostałych miesiącach.

Powyższe zmiany zostały przyjęte w uchwałach Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 maja 2019r.:

  •  nr 125.XI.2019 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,
  •  nr 126.XI.2019 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.