„Zdrowiej znaczy efektywniej 2”


Projekt „Zdrowiej znaczy efektywniej 2” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

 Łączna wartość projektu wynosi 455 014,10 zł, z czego dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego opiewa na kwotę 386 761,98 zł.

Celem głównym projektu jest ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka, mogących prowadzić do rezygnacji z aktywności zawodowej, w miejscu pracy 279 (239 K) pacownic/ków Urzędu Miasta Częstochowa w tym pracowników/c z niepełnosprawnościami i w wieku 50 lat i więcej poprzez udział pacownic/ków w szkoleniach oraz modernizację stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Częstochowa w okresie realizacji projektu.

Grupa docelowa to: 328 (281K) pracownic/ków administracyjno-biurowych Urzędu Miasta Częstochowa.


Zaplanowane wskaźniki to:

  1. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem programu - 86 (73 K);
  2. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 279 (239 K).

 

Projekt realizowany jest w okresie: 2023-08-01 - 2023-11-30

pdf drukuj
do góry strony