Zawodowa współpraca 4

Projekt pn. „Zawodowa współpraca 4” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Łączna wartość projektu to 1 181 874,00 , w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa to 1 122 780,30 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w 3 szkołach zawodowych w Częstochowie, dostosowanie ich oferty do potrzeb rynku pracy oraz współczesnych rozwiązań technicznych poprzez udział 200 (95K) uczniów/uczennic w doradztwie edukacyjno-zawodowym, kursach zawodowych, w tym certyfikowanych, zajęciach specjalistycznych i rozwijających kompetencje kluczowe oraz doposażenie pracowni zawodu i zakup pomocy dydaktycznych, a także podniesienie jakości nauczania nauczycieli/ek nauki zawodu poprzez udział 4 (3K) nauczycieli/ek w kursach i szkoleniach doskonalących

Projekt realizowany jest w okresie: 01.09.2020 r. – 31.08.2022 r.

Wszystkie niezbędne załączniki znajdziesz poniżej w archiwum zip:

pdf drukuj
do góry strony