Zawodowa współpraca 4


OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK DO UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. „ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 4”

Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Zawodowa współpraca 4” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracykształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Celem głównym Projektu jest poprawa jakości kształcenia w 2 zespołach szkół zawodowych w Częstochowie, dostosowanie ich oferty do potrzeb rynku pracy oraz współczesnych rozwiązań technicznych poprzez udział 200 uczniów/uczennic (95K) w doradztwie edukacyjno-zawodowym, kursach zawodowych, w tym certyfikowanych, zajęciach specjalistycznych i rozwijających kompetencje kluczowe oraz doposażenie pracowni zawodu i zakup pomocy dydaktycznych, a także podniesienie jakości nauczania nauczycieli/ek nauki zawodu poprzez udział 4 nauczycieli/ek (3K) w kursach i szkoleniach doskonalących.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w formach wsparcia w okresie roku szkolnego 2021/2022.

W ramach ogłaszanej rekrutacji do projektu, można zgłaszać chęć uczestnictwa na następujące formy wsparcia przewidzianych dla uczniów/uczennic:

  1. Doradztwo zawodowe: indywidualne doradztwo zawodowe, obowiązkowe dla wszystkich uczestników projektu, w wymiarze 1h/osoba; 
  2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z przedmiotów zawodowych oraz rozwijające kompetencje kluczowe;
  3. Kursy, w tym kursy certyfikowane;
  4. Staże uczniowskie.


Szczegółowy wykaz oferowanych form wsparcia z podziałem na szkoły, na które istnieje możliwość zgłoszenia chęci uczestnictwa w ogłaszanej rekrutacji znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zawodowa współpraca 4”.

REKRUTACJA DO PROJEKTU BĘDZIE PROWADZONA W TERMINIE OD 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU DO 15 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów/ek szkolnych, a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych szkół objętych projektem. Wyniki rekrutacji będą dostępne u Szkolnych Koordynatorów Projektu oraz w sekretariatach szkół objętych wsparciem. Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych szkół objętych projektem. 

pdf drukuj newsletter
do góry strony