Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 2


Projekt pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 2” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

Łączna wartość projektu to 442 325,00 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 375 976,25 zł.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego 122 uczniów/uczennic (65K i 57M) uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto  Częstochowa w okresie od 01.07.2022 r. do 31.03.2023 r., poprzez realizację zajęć dodatkowych z języka polskiego dla uczniów/uczennic ukraińskich, zatrudnienie asystentów  międzykulturowych, zakup sprzętu ICT, zakup pomocy dydaktycznych, oraz doposażenie sal z których będą korzystać uczniowie/uczennice pochodzący/e z Ukrainy.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.07.2022 r. – 31.03.2023 r.

Dokumenty rekrutacyjne do projektu znajdują się w załącznikach:

MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) - 1 szt. 

Wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie - 442 325,00 PLN

Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie – 122 osoby (65K, 57M)

Liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie ze względu na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1 szt. 

pdf drukuj
do góry strony