Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7C w Częstochowie

Logo Fundusze Europejskie, Logo Śląskie, Logo Unia Europejska


 Projekt "Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


TYTUŁ PROJEKTU: TERMOMODERNIZACJA SALI SPORTOWEJ CZĘSTOCHOWIANKA PRZY UL. REJTANA 7C W CZĘSTOCHOWIE

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,
dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej,
poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT

Zakres rzeczowy zadania:
Projekt zakłada wykonanie termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej, tj. Sali Sportowej Częstochowianka, zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku, przy jednoczesnym zmniejszeniu opłat za ogrzewanie budynku.W zakres prac przewidzianych do realizacji zakwalifikują się: ocieplenie przegród poziomych (stropodach) i pionowych budynku (ściany zewnętrzne), zmiana sposobu przygotowania c.w.u (węzeł cieplny), modernizacja instalacji c.o. oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne, a także montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Wynikiem przeprowadzonych prac będzie zmniejszenie strat energii cieplnej i elektrycznej w obiekcie. Wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego ok. 1,4 mln złotych.

Cel projektu:
Rezultatem inwestycji będzie znaczna poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej. W wyniku poprawy bilansu energetycznego obiektu, nastąpi również obniżenie kosztów jego funkcjonowania, co w konsekwencji przełoży się na obniżenie wydatków na utrzymanie administracji publicznej. Ponadto, ww. inwestycja przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu funkcjonowania obiektu na środowisko, co w rezultacie wpłynie na poprawę jakości powietrza w Subregionie w wyniku ograniczenia emisji do atmosfery m.in. CO2.

NUMER WNIOSKU: WND-RPSL.04.03.02-24-03AC/16-002

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.03.02-24-03AC/16-00 z dnia 8.05.2017 r.

Planowana wartość całkowita  projektu: 1 551 696,65 złotych
Planowane całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 1 213 256,99 złotych
Planowane współfinansowanie UE  – 1 031 268, 44 złotych
Planowany wkład własny: 181 988,55 złotych.

Termin realizacji:

Termin zakończenia robót budowlanych     28.09.2017 r.
Przewidywany termin zakończenia zadania i jego rozliczenia (termin rozliczenia zadania zgodny z wytycznymi instytucji współfinansującej zadanie)    do dnia 31.10. 2017 r.

Zadanie w trakcie realizacji:

Wykonawca robót budowlanych:

Zakład Remontowo-Budowlano- Instalatorski BUDO-MAX  Sp. Jawna Radosław Marks, Piotr Marks, Częstochowa, Al. Wojska Polskiego 124, (Umowa nr  IZ.272.31.2017 z dnia 01.06.2017 r.)

Stan na dzień 10.07.2017 r.

pdf drukuj
do góry strony