Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap II

logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska


Projekt wspólfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap II

 

Zadanie realizowane w ramach konkursuRPSL.04.03.02.IZ.01-24-107/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 .

OŚ PIORYTETOWA IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA.

DZIAŁANIE 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej,

PODDZIAŁANIE 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej  i mieszkaniowej – RIT Subregionu Północnego.

Cel projektu: Rezultatem realizacji projektu będzie zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie ich negatywnego wpływu na stan powietrza w mieście. Inwestycja planowana do realizacji w ramach projektu dotyczy zarówno poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym, ale również stanowi odpowiedź na zdiagnozowane zanieczyszczenia powietrza w mieście.

Podstawowym celem jest osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, zgodnie z Programem ochrony powietrza dla terenu woj. śląskiego. W celu działania na rzecz efektywności energetycznej i wykorzystania energii z OZE działania realizowane będą w ramach wiązki projektów "Bezpieczeństwo energetyczne" w ramach Strategii RIT Subregionu Północnego Woj. Śląskiego Realizacja powyższych założeń przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Umowy Partnerstwa, jakim jest zmniejszenie emisyjności gospodarki. Realizacja tego i podobnych przedsięwzięć w sąsiednich gminach przyczyni się do osiągnięcia na terenie Subregionu Pn. Województwa Śląskiego wysokiej jakości środowiska naturalnego, tworzącego warunki do zdrowego życia i realizującego zasady zrównoważonego rozwoju.

Zakres projektu: Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji 3 placówek szkolnych. Są to następujące szkoły: Gimnazjum nr 12 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 41) przy ul. Okólnej 31/39 w Częstochowie, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Księżycowej 6 w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 32 przy ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera 40.

Zakres przewidzianych prac:  W ramach poszczególnych obiektów przewidziano:

Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 12 przy ul. Okólnej 31/39:

- docieplenie ścian budynku styropianem EPS 032 gr. 12 cm

- docieplenie ścian fundamentowych i ścian piwnic styrodurem gr. 12 cm

- docieplenie dachów budynków płytami warstwowymi z okładzinami z papy gr. 18 cm

- wymiana części stolarki okiennej w złym stanie technicznym

- modernizacja instalacji grzewczej

- wymiana oświetlenia na energooszczędne

- remont schodów zewnętrznych

- remont zadaszeń nad wejściami

- remont instalacji elektrycznej


Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Księżycowej 6

- docieplenie ścian budynku styropianem EPS gr. 13 cm

- docieplenie ścian fundamentowych i ścian piwnic styrodurem gr. 13 cm

- docieplenie dachów budynków płytami warstwowymi z okładzinami z papy gr. 18 cm

- wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej oraz zamurowanie luksferów

- modernizacja instalacji grzewczej

- wymiana oświetlenia na energooszczędne

- remont schodów zewnętrznych

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

- wymiana poręczy i słupków stalowych

- remont zadaszeń nad wejściami

- remont tarasu przy sali gimnastycznej

- remont instalacji elektrycznej

   

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 32 przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 40:

- docieplenie ścian budynku styropianem EPS gr. 13 cm

- docieplenie ścian fundamentowych i ścian piwnic styrodurem gr. 13 cm

- docieplenie dachu budynku głównego płytami ze skalnej wełny mineralnej gr. 18 cm

- docieplenie dachu części sportowej płytami warstwowymi z okładzinami z papy gr. 19 cm

- wymiana nieszczelnej stolarki drzwiowej

- modernizacja instalacji grzewczej

- wymiana oświetlenia na energooszczędne

- remont schodów zewnętrznych

- remont zadaszeń nad wejściami

- remont instalacji elektrycznej


Przy okazji wszystkich robót termomodernizacyjnych na 3 obiektach wystąpią również roboty naprawcze i remontowe nierozerwalnie związane z robotami termomodernizacyjnymi w tym w szczególności:

- roboty rozbiórkowe i demontażowe

- wykonanie wypraw elewacyjnych

- wymiana obróbek blacharskich

- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

- wykonanie parapetów zewnętrznych

- wykonanie obróbek obsadzeń okien i podokienników wraz z malowaniem ościeży wewnętrznych

- uszczelnienie ścian fundamentowych

- montaż nowych rynien i rur spustowych

- ułożenie opaski wokół budynku

- wymiana krat okiennych

- ułożenie instalacji odgromowej podtynkowo

- naprawa kominów


Planowana całkowita wartość projektu: 6 394 439,21 zł

Dofinansowanie: 3 433 655,17 zł

Wkład własny: 605 939,17

Okres realizacji:

Termin rozpoczęcia projektu: 1 grudnia 2016 r.

Termin zakończenia projektu: 30 czerwca 2021 r.


Osoba do kontaktu:
Magdalena Kołaczek
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ŚLĄSKA 11/13, pokój nr 421,
tel. 34 3707 621
e-mail: mkolaczek@czestochowa.um.gov.pl

pdf drukuj
do góry strony