Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie

Logo Fundusze Europejskie, Logo Śląskie, Logo Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w CzęstochowieZadanie realizowane w ramach konkursu RPSL.04.03.02.IZ.01-24-107/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 .

OŚ PIORYTETOWA IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA.

DZIAŁANIE 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej,

PODDZIAŁANIE 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej  i mieszkaniowej –RIT Subregionu Północnego.


Zakres projektu: Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji 11 placówek szkolnych. Są wśród nich : Szkoła Podstawowa nr 33 przy ul. Goszczyńskiego 9/11, Zespół Szkół Samochodowo - Budowlanych przy ul. Św. Augustyna 3/7, Szkoła Podstawowa nr 53 przy   ul. Orkana 95/109, Szkoła Podstawowa nr 50 przy ul. Starzyńskiego 10, Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Szczytowej 28/30 , Szkoła Podstawowa nr 48 ul. Schillera 5, Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 18, Bursa Miejska przy ul. Legionów 19/21 ,Szkoła Podstawowa nr 39 przy ul. Kopernika 79/87, Szkoła Podstawowa nr 49 przy ul. Jesiennej 42,  Szkoła Podstawowa nr 52 przy ul. Powstańców Warszawy 144a.

 
Zakres prac do wykonania w każdym obiekcie :

-               izolacja pionowa ścian piwnic;

-               docieplenie wszystkich ścian budynków polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych, tynków cienkowarstwowych silikonowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz innymi robotami dodatkowymi związanymi z docieplaniem elewacji;

-               docieplenie dachu styropapą lub wełną mineralną granulowaną, różnie w zależności od budynku;

-               uzupełniająca wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie różnym, w zależności od budynku ;

-               remont instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych po trasach istniejących;

-               remont instalacji co. wraz z wymianą grzejników,

Ponadto w budynku SP Nr 52  nastąpi zmiana źródła ciepła  z kotlowni  na olej opałowy na kotłownię gazową, w budynku Szkoły Podstawowej Nr 39 przy ul. Kopernika 79/87 nastapiła już zmiana źródła ciepła z kotlowni węglowej na ciepło sieciowe, a w budynku Bursy Miejskiej dodatkowo na dachu zamontowana zostanie instalacja solarna na potrzeby podgrzania ciepłej wody użytkowej.


Cele projektu: Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków sektora publicznego w Częstochowie cel szczegółowy: Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Realizacja tego i podobnych przedsięwzięć w sąsiednich gminach przyczyni się do osiągnięcia na terenie Subregionu Pn. Województwa Śląskiego wysokiej jakości środowiska naturalnego, tworzącego warunki do zdrowego życia i realizującego zasady zrównoważonego rozwoju
 

Planowane efekty: Realizacja projektu pozwoli osiągnąć szereg korzyści zarówno w wymiarze finansowym jak i społeczno-ekonomicznym. Do korzyści społeczno-ekonomicznych (jakościowych oraz częściowo mierzalnych) należy zaliczyć:
- polepszenie stanu technicznego obiektów objętych termomodernizacją, a co za tym idzie zwiększenie komfortu osób użytkujących budynku w tym w szczególności najmłodsi użytkownicy (uczniowie) oraz zatrudniony personelu,
- poprzez zmniejszenie energochłonności budynków, znaczne obniżone zostaną koszty funkcjonowania obiektów użytku publicznego, co będzie miało pozytywny wpływ na finanse miasta Częstochowy (przewiduje się zwiększenie efektywności energetycznej obiektów o ponad 44%),
- minimalizacja ilości zużywanej nieefektywnie energii w obiektach, wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, tj. gazów cieplarnianych i pyłów. Zmniejszenie zużycia energii końcowej (zarówno energii cieplnej jak i elektrycznej) w obiektach objętych termomodernizacją wyniesie 17 914,98 GJ/rok. Planowana redukcja emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1 737,50 tony ekwiwalentu CO2/rok.
- likwidacja indywidualnego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 39, wymiana kotła grzewczego w Szkole Podstawowej nr 52 wpłynie na ograniczenie emisji PM10 na poziomie ok.184 kg rocznie.
- na spadek emisji CO2 ma również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (montaż kolektorów słonecznych w Miejskiej Bursie), w celu wspomagania procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Wszelkie działania związane z ograniczeniem zanieczyszczenia powietrza poprzez emisję pyłów i gazów cieplarnianych oraz zastosowanie OZE, mają wpływ na podniesienie standardu życia okolicznych mieszkańców.

Potencjalne długofalowe efekty przychodowe Beneficjenta z tytułu realizacji projektu mogą dotyczyć:

-zmniejszenie wydatków miejskich na koszty energii związane z funkcjonowaniem infrastruktury publicznej;
- zwiększenie wartości nieruchomości będących własnością miasta;
- poprawa wizerunku okolic zabudowań szkolnych a także długofalowo całych dzielnic i zwiększenie ich atrakcyjności do zamieszkania co może wpłynąć na wzrost wartości nieruchomości i ogólną tendencją do dbałości mieszkańców o estetykę przestrzeni publicznej,oraz efekty makroekonomiczne:
- poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców i ich zdolności do wydłużenia okresu aktywności zawodowej w kontekście spodziewanego kryzysu demograficznego, i tym samym
-zmniejszenie wydatków na służbę zdrowia z uwagi na unikniętą emisję pyłów do atmosfery.

Całkowita wartość projektu:
47 416 865,60 zł
Dofinansowanie: 28 393 784,84 zł,
Wkład własny: 5 010 667,90 zł
Okres realizacji: 2014 - 2018
Termin rozpoczęcia projektu: 26.08.2014 r.
Termin zakończenia projektu: 30.12.2018 r.

pdf drukuj
do góry strony