Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - III etap: „Termomodernizacja budynku II L.O. im. R. Traugutta ul. Kilińskiego 62 w Częstochowie”


Gmina Miasto Częstochowa na podstawie Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-0008/21-00 z dnia 25 listopada 2021r. realizuje projekt pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - III etap: „Termomodernizacja budynku II LO im. R. Traugutta ul. Kilińskiego 62 w Częstochowie”.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej; Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.


Projekt zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizację systemu ogrzewczego – wymianę instalacji c.o., ocieplenie stropodachów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne. Przy okazji wszystkich robót termomodernizacyjnych wystąpią również roboty naprawcze i remontowe w szczególności: roboty rozbiórkowe i demontażowe, wykonanie wypraw elewacyjnych, wymiana obróbek blacharskich, montaż parapetów, rynien i rur spustowych, czyszczenie i malowanie krat w oknach. Wykonane zostanie również: zadaszenie wejścia głównego, podwyższenie kominów wentylacyjnych na dachu, nowe kominki wentylacyjne wraz z obróbkami, pokrycie z papy termozgrzewalnej, ogniomury na dachu, murek schodów do piwnicy, malowanie deflektorów kominowych farba antykorozyjną, roboty wykończeniowe wewnętrzne, napis z liter przestrzennych z podświetleniem led na elewacji frontowej, roboty związane z nawierzchniami pieszo-jezdnymi terenu oraz wejściami bocznymi do budynku-w tym wykonanie nowych schodów wejściowych (głównych i bocznych), czyszczenie i malowanie zadaszenia schodów do piwnicy oraz remont instalacji elektrycznej, słaboprądowej i odgromowej wraz z uziomem.Podstawowym celem projektu jest osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, zgodnie z Programem ochrony powietrza dla terenu woj. śląskiego. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Subregionie w wyniku ograniczenia emisji do atmosfery m.in. CO2 i w niewielkim stopniu pyłów PM10.


W wyniku wsparcia efektywności energetycznej, nastąpi również obniżenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej.


Cel szczegółowy: zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.


Planowana całkowita wartość projektu: 5 090 281,11zł


Dofinansowanie: 3 216 412,75 zł


Wkład własny: 1 873 868,36 zł


Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2022r.Wykonawca robót budowlanych:


F.U.H. DZIEDZICKI Marcin Dziedzicki z siedzibą ul. Stawowa 8, 42-274 Konopiska


Umowa nr CRU/832/IZ/1124/21 z dnia 22.06.2021r.Inżynier Kontraktu:


WZIR Sp. z o.o. z siedzibą Al. Jana Pawła II 69/11P,42-202 Częstochowa


Umowa Nr CRU/874/IZ/1186/21 z dnia 28.06.2021r.


pdf drukuj newsletter
do góry strony