Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 36

Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska

Gmina Miasto Częstochowa na podstawie Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-25-000A/21-00 z dnia 25 listopada 2021r. realizuje projekt pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- III etap: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 36 przy ul. Kasztanowej 7/9 w Częstochowie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej; Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej  i mieszkaniowej –RIT.

Projekt zakłada modernizację ścian i stropów zewnętrznych, modernizację wentylacji grawitacyjnej, modernizacja systemu grzewczego, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne. Przy okazji wszystkich robót termomodernizacyjnych wystąpią również roboty naprawcze i remontowe nierozerwalnie związane z robotami termomodernizacyjnymi w tym w szczególności:  demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej, demontaż krat okiennych,  wymiana parapetów, montaż rynien i rur spustowych, wymiana opaski wokół budynku. Wykonane zostanie również: pionowa izolacja przeciwwilgociowa na ścianach fundamentowych i piwnicznych, wymiana posadzek w budynku, wymiana nawierzchni placu za szkołą, wymiana dojść i chodników, wymiana istniejących studzienek rewizyjnych (odwodnienie dachu), montaż wpustów deszczowych, remont schodów terenowych, montaż piłkochwytów przy boisku, roboty budowlane dot. wejść do budynków i schodów terenowych, remont daszków nad wejściami do budynku oraz roboty elektryczne.

Podstawowym celem projektu jest osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, zgodnie z Programem ochrony powietrza dla terenu woj. śląskiego.  Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Subregionie w wyniku ograniczenia emisji do atmosfery m.in. CO2 i w niewielkim stopniu pyłów PM10.

W wyniku wsparcia efektywności energetycznej, nastąpi również obniżenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej. 

Cel szczegółowy: zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.


Planowana całkowita wartość projektu: 3 598 342,94 zł

Dofinansowanie: 1 809 598,14 zł

Wkład własny: 1 788 744,80 zł

Zakończenie realizacji projektu:  31.12.2022r.


Wykonawca robót budowlanych:

P.P.H.U. LOMA z siedzibą ul. Wysockiego 21, 42-218 Częstochowa

Umowa nr CRU/866/IZ/1173/21 z dnia 24.06.2021r.


Inżynier Kontraktu:

WZIR Sp. z o.o. z siedzibą Al. Jana Pawła II 69/11P,42-202 Częstochowa

Umowa Nr CRU/920/IZ/1238/21 z dnia 01.07.2021r.

pdf drukuj
do góry strony