Taryfa opłat

Cennik opłat za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym
Obowiązuje od 01.09.2022


Ustala się dwie strefy opłat:

Strefa I - przejazd od 1 do 3 przystanków

Strefa II - przejazd powyżej 3 przystanków


Ustala się rodzaje i ceny biletów:

BILETY ELEKTRONICZNE NORMALNE - bez limitu wykorzystania na terenie miasta Częstochowy


Wysokość wpłaty

Koszt przejazdu
Strefa I
(1-3 przystanki)

Koszt przejazdu
Strefa II
(powyżej 3 przystanków)

40 zł2,604,00
80 zł2,503,90
120 zł2,403,80
180 zł2,303,70


BILETY ELEKTRONICZNE IMIENNE ULGOWE bez limitu wykorzystania na terenie miasta Częstochowy


Wysokość wpłaty
Koszt przejazdu
Strefa I
(1-3 przystanki)
Koszt przejazdu
Strefa II
(powyżej 3 przystanków)
20 zł1,302,00
40 zł1,251,95
60 zł1,201,90
90 zł1,151,85


BILETY ELEKTRONICZNE OKRESOWE MIEJSKI 60-DNIOWY (ważny przez kolejnych 60 dni od dowolnie wybranego dnia)

Rodzaje biletuImiennyNa okaziciela
normalny216,00246,00
ulgowy108,00-


MIEJSKI 30-DNIOWY (ważny przez kolejnych 30 dni od dowolnie wybranego dnia)

Rodzaje biletu
Imienny
Na okaziciela
normalny116,00130,00
ulgowy58,00-


MIEJSKI 14-DNIOWY 
(ważny przez kolejnych 14 dni od dowolnie wybranego dnia)

Rodzaje biletu
ImiennyNa okaziciela
normalny70,0080,00
ulgowy35,00-


PODMIEJSKI 30-DNIOWY (ważny przez kolejnych 30 dni od dowolnie wybranego dnia)

Rodzaje biletu ImiennyNa okaziciela
normalny144,00157,00
ulgowy72,00-


PODMIEJSKI 14-DNIOWY (ważny przez kolejnych 14 dni od dowolnie wybranego dnia)

Rodzaje biletuImiennyNa okaziciela
normalny86,0095,00
ulgowy43,00-


NA WSZYSTKIE LINIE MIEJSKIE I PODMIEJSKIE 30-DNIOWY
 (ważny przez kolejnych 30 dni od dowolnie wybranego dnia)

Rodzaje biletuImiennyNa okaziciela
normalny160,00185,00
ulgowy80,00-


NA WSZYSTKIE LINIE MIEJSKIE I PODMIEJSKIE 14-DNIOWY (ważny przez kolejnych 14dni od dowolnie wybranego dnia)

Rodzaje biletuImiennyNa okaziciela
normalny100,00115,00
ulgowy50,00-


BILETY DŁUGOOKRESOWE NA LINIE MIEJSKIE

Rodzaj biletucena
MIEJSKI SZKOLNY PÓŁROCZNY - ważny przez 180 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia
100,00
MIEJSKI SZKOLNY KWARTALNY - ważny przez 90 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia
60,00

MIEJSKI SZKOLNY 30 - DNIOWY - ważny przez 30 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia

25,00

Bilety miejski szkolny półroczny, kwartalny i 30 - dniowy przysługują uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych działających na terenie miasta Częstochowy, zameldowanym w Częstochowie, do ukończenia 21 roku życia. Bilety są wyłącznie zapisane na "e-karcie", obowiązują w granicach administracyjnych miasta i są wydane na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. W przypadku „e-karty” ze zdjęciem pasażer zobowiązany jest dostarczyć kserokopię ważnej legitymacji szkolnej potwierdzającą prawo do korzystania z biletu (oryginał do wglądu). Jeżeli na legitymacji szkolnej widnieje adres zameldowania poza Częstochową lub na legitymacji szkolnej brak adresu zameldowania, dodatkowo należy dostarczyć kserokopię zaświadczenia o zameldowaniu w Częstochowie wydany przez odpowiedni Urząd Miasta lub Gminy (oryginał do wglądu). W przypadku "e-karty" bez zdjęcia podczas kontroli należy okazać ważną legitymację szkolną. Jeżeli na legitymacji szkolnej widnieje adres zameldowania poza Częstochową lub na legitymacji szkolnej brak adresu zameldowania w czasie kontroli należy okazać także oryginał lub uwierzytelnioną kserokopię zaświadczenia o zameldowaniu w Częstochowie wydany przez odpowiedni Urząd Miasta lub Gminy.

Rodzaj biletuCena
MIEJSKI DLA SENIORA ROCZNY - ważny przez rok od dowolnie wybranego dnia115,00

Bilet miejski dla Seniora roczny przysługuje emerytom, rencistom oraz osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne, przyznane decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy, zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy, którzy osiągnęli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Bilet jest wyłącznie zapisany na "e-karcie", obowiązuje w granicach administracyjnych miasta i wydawany jest na podstawie ważnej legitymacji emeryta-rencisty, oryginału zaświadczenia (uwierzytelnionej kopii) potwierdzającego przyznanie emerytury lub renty lub oryginału (uwierzytelnionej kopii) decyzji Prezydenta Miasta Częstochowy o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego.
W przypadku "e-karty" ze zdjęciem pasażer zobowiązany jest dostarczyć kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z biletu (oryginał do wglądu).
W przypadku "e-karty" bez zdjęcia podczas kontroli należy okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz oryginał dokumentu (uwierzytelnioną kopię) potwierdzający prawo do korzystania z biletu.


BILETY JEDNORAZOWE


Rodzaj biletu
KOSZT PRZEJAZDU
(Normalny)
KOSZT PRZEJAZDU
(Ulgowy)
MIEJSKI – uprawnia do jednorazowego przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków jednym pojazdem na całej długości linii miejskich lub do przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków dowolną liczbą pojazdów, ważny 45 minut od momentu skasowania lub zakupienia na urządzenie przenośne na całej długości linii miejskich.
4,202,10
MIEJSKI GODZINNY - uprawnia do jednorazowego przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków jednym pojazdem na całej długości linii miejskich lub do przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków dowolną liczbą pojazdów, ważny 60 minut od momentu skasowania lub zakupienia w pojeździe lub na urządzenie przenośne na całej długości linii miejskich. 5,002,50
PODMIEJSKI zakupiony w sieci sprzedaży, w pojeździe lub zakupiony przy pomocy telefonu komórkowego, uprawniający do jednego przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków jednym pojazdem w granicach administracyjnych i poza granicami miasta
5,602,80
MIEJSKO - PODMIEJSKI GODZINNY uprawnia do przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków dowolną liczbą pojazdów, ważny 60 minut od momentu skasowania lub zakupienia w pojeździe lub na urządzenia przenośne w graniach administracyjnych  miasta i poza granicami miasta na liniach miejskich i podmiejskich.6,203,10
CZASOWY 24-GODZINNY zakupiony w sieci sprzedaży lub w pojeździe, uprawniający do przejazdu na wszystkich liniach obejmującego dowolną liczbę przystanków, dowolną liczbą pojazdów, ważny przez 24 godziny od momentu skasowania w granicach administracyjnych miasta
16,008,00
WEEKENDOWY - zakupiony w sieci sprzedaży lub w pojeździe uprawniający do przejazdu na wszystkich liniach obejmującego dowolną liczbę przystanków, dowolną liczbą pojazdów, ważny od godziny 19:00 w piątek do godziny 8:00 w poniedziałek w granicach administracyjnych miasta.
20,0010,00
WEEKENDOWY GRUPOWY - zakupiony w sieci sprzedaży lub w pojeździe uprawniający do przejazdu grupę liczącą do 5 osób, na wszystkich liniach obejmującego dowolną liczbę przystanków dowolną liczbą pojazdów, ważny od godziny 19:00 w piątek do godziny 8:00 w poniedziałek w granicach administracyjnych miasta.
36,00-


Bilety jednorazowe, czasowe i weekendowe mogą być zakupione:

  • w sieci sprzedaży
  • u kierującego pojazdem (z wyjątkiem biletu miejskiego)
  • w aplikacji mobilnej

Bilety jednorazowe papierowe zakupione w sieci sprzedaży podlegają kasowaniu.

Bilety zakupione u kierującego pojazdem lub w aplikacji mobilnej nie podlegają kasowaniu

* Sieć sprzedaży - wszystkie punkty sprzedaży biletów papierowych w tym biletomaty stacjonarne i mobilne, z wyłączeniem biletów zakupionych w kierującego pojazdem.

INNE OPŁATY:

1. Opłata za przewóz roweru za zgodą kierującego pojazdem:
- na liniach miejskich: 4,20
- na liniach podmiejskich: 6,20

2. Przewóz bagażu, wózków oraz zwierząt nie podlega opłatom.


Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 2370.2022 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 25.08.2022 r.

pdf drukuj
do góry strony