Aktualności

SZKOŁA SPECJALNA PRZYGOTUJE DO PRACY

26.03.2024

Z początkiem nowego roku szkolnego ruszy Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 6. Powstanie w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 przy ul. Słowackiego.  

Z wnioskiem o utworzenie szkoły przysposabiającej do pracy młodych ludzi kończących edukację w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5 (SOSW nr 5) wystąpiła jego dyrekcja. Takiego rozwiązania oczekiwała cała społeczność placówki. Obecnie w strukturze SOSW nr 5 działa Przedszkole Specjalne i Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 – i na poziomie podstawowym dotychczas kończyła się tam nauka. Kolejnym, logicznym etapem jest utworzenie w Ośrodku placówki przysposabiającej do pracy młodych ludzi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Z pewnością taki krok da większe poczucie bezpieczeństwa rodzicom zatroskanym o funkcjonowanie swoich dzieci na dalszych etapach życia.

Uchwałę przekształcającą SOSW nr 5 poprzez utworzenie w nim nowej placówki Rada Miasta podjęła na sesji 21 marca. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 6 formalnie zacznie działać 31 sierpnia, jeszcze w tym roku. Obejmie jeden oddział dla uczennic i uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zapewni tym młodym ludziom specjalistyczne wsparcie i kontynuację procesu edukacyjno-terapeutycznego w znanych im, sprawdzonych, przyjaznych warunkach.

Kompleksowy proces edukacji, łączący funkcje dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i profilaktyczne, będzie trwał trzy lata. Bazować będzie na indywidualnych programach opracowanych dla konkretnego ucznia/uczennicy. Okresowo oceniany będzie poziom funkcjonowania ucznia – pozwoli to korygować indywidualny program. Podopieczni będą przysposabiani nie tylko do aktywności zawodowej, ale także po prostu do samodzielności i zaradności życiowej – tak by zminimalizować ich deficyty, a rozwijać zdolności, budując w nich tak potrzebne poczucie własnej wartości.

Do dyspozycji wychowanków będą pracownie gospodarstwa domowego, prac biurowych/multimediów, rękodzieła, pracownia kulinarna oraz warsztaty z ogrodnictwa i hotelarstwa. Warsztaty będą też organizowane poza szkołą – np. w firmach.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 ma duże doświadczenie w edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami, w tym z zaburzeniami sprzężonymi i  zaburzeniami zachowania. Kadra pedagogiczna to wykwalifikowani specjaliści i praktycy, pasjonaci swojego wymagającego zawodu. Utworzenie w SOSW nr 5 nowej jednostki będzie wiązało się z zatrudnieniem jedynie dwóch nauczycieli kontraktowych – wynikające z tego koszty szacuje się na nieco ponad 240 tys. zł rocznie.

Uchwałę  o zamiarze przekształcenia SOSW nr 5 radni podjęli już jesienią 2023 roku. Jak nakazuje prawo oświatowe, powiadomiono o tym rodziców i opiekunów, a także właściwego kuratora oświaty, który w lutym tego roku pozytywnie zaopiniował takie plany. Przychylnie wypowiedziały się także działające w szkole związki zawodowe.  

obok: grafika ilustracyjna (źródło)


do góry strony