Budżet Obywatelski

Strefa Empatii

W 2017 roku w częstochowskich szkołach rozpoczęła się realizacja projektu „Strefa Empatii”, którego celem jest propagowanie postaw sprzyjających tolerancji, umiejętności dostrzegania i akceptowania różnic między ludźmi oraz zapobieganie szerzeniu się mowy nienawiści i przejawom bullyingu.

W ramach Strefy Empatii podjęto następujące działania:

 • przeprowadzono szkolenia dla uczniów i uczennic w zakresie posługiwania się językiem porozumienia oraz rozwiązywania konfliktów,
 • przeprowadzono szkolenia kadry pedagogicznej w zakresie posługiwania się językiem porozumienia oraz rozwiązywania konfliktów,
 • zorganizowano dla uczniów i uczennic kurs dla mediatorów i mediatorek rówieśniczych; na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia kursu z rąk Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, dzisiaj promują w swoich szkołach zachowania sprzyjające tolerancji, a także umiejętność dostrzegania i akceptowania różnic między ludźmi,
 • opracowano i wydano grę edukacyjną „Na tropie uprzedzeń”, wpisującą się w nurt tzw. serious games, których celem jest nie tylko wspólna zabawa, ale także namysł nad swoimi postawami, poglądami, interakcjami z ludźmi, a także rozwiązywanie problemów, a przez to zdobywanie, rozwijanie i utrwalanie rozmaitych społecznych kompetencji,
 • w oparciu o grę antydyskryminacyjną „Na tropie uprzedzeń odbyły się warsztaty antydyskryminacyjne dla dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej z częstochowskich szkół. 
 • realizacja projektu „Częstochowa wolna od przemocy" (Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we współpracy z Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans, Wydziałem Edukacji UM oraz Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji i Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia), obejmującego:
  - spotkania warsztatowe w przedszkolach dot. edukacji emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie ze złością,
  - spotkania on-line dla nauczycieli i rodziców na platformie MS Teams poruszające tematykę dotyczącą doskonalenia umiejętności wychowawczych,
  - spotkanie on-line pn. „Depresja dzieci i młodzieży” w ramach Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją,
  - warsztaty dla uczniów klas III szkół podstawowych z zakresu doskonalenia umiejętności komunikowania się, Treningu Umiejętności Społecznych,
  - punkty konsultacyjne dla rodziców i nauczycieli na terenie szkół;
 • przeprowadzono warsztaty reintegracyjne dla nauczycieli, nauczycielek, pedagogów, pedagożek oraz młodzieży szkół podstawowych i średnich, mające na celu wzmocnienie młodzieży, dla której powrót do szkoły po wielomiesięcznej izolacji spowodowanej pandemią COVID-19 był trudnym doświadczeniem;
pdf drukuj
do góry strony