RIT Północ

Subregion Północny województwa śląskiego jest jednostką terytorialną zdefiniowaną w pierwszej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego uchwalonej w dniu 25 września 2000 r. jako jeden z 4 tzw. obszarów polityki rozwoju (subregionów) województwa śląskiego, obok południowego, środkowego i zachodniego. Każdy z subregionów zorganizowany jest wokół aglomeracji miejskiej o znaczeniu europejskim lub krajowym, która jest zasilana przez swój obszar funkcjonalny oraz wspomagana przez lokalne ośrodki rozwoju.

Subregion Północny obejmuje trzy powiaty ziemskie: częstochowski, kłobucki i myszkowski oraz miasto na prawach powiatu - Częstochowę.

Peryferia Subregionu Północnego tworzą dwa obszary wiejskie o niskim poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe.
Są to:

Obszar wschodni: gminy: Koniecpol, Lelów, Niegowa, Janów, Przyrów, Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna (powiat częstochowski i myszkowski).

Obszar zachodni: gminy Krzepice, Przystajń, Panki, Opatów, Miedźno, Popów, Lipie (powiat kłobucki).

W ramach RPO WSL na lata 2014-2020 uzgodniono zastosowanie instrumentu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych realizowanych w Subregionie Północnym zgodnie z ustaleniami Zarządu Województwa z partnerami lokalnymi. RIT dotyczyć będą działań w następujących obszarach:

 • zwiększenie potencjału inwestycyjnego na terenach „brownfield”
 • zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE
 • poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
 • wzrost atrakcyjności transportu publicznego
 • zwiększenie ilości unieszkodliwionych odpadów
 • rozbudowa systemu oczyszczania ścieków
 • ochrona zasobów naturalnych
 • poprawa dostępu do usług społecznych oraz aktywizacja społeczno- gospodarcza na obszarach rewitalizowanych
 • zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego oraz kształcenia zawodowego.


W ramach RIT realizowane powinny być komplementarne przedsięwzięcia łączące wsparcie z kilku osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020, w tym interwencje dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdefiniowane w RPO obszary wsparcia w ramach RIT wpisują się w priorytety i cele Strategii Rozwoju Subregionu Północnego. Stanowią więc jeden z instrumentów pozwalających realizować Strategię.

 • Uzgodniony zakres interwencji RIT
 • Priorytety i cele Strategii Rozwoju Subregionu Północnego
 • Środki z EFRR i EFS w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
pdf drukuj
do góry strony