Rekomendacje RIT

Dla Beneficjentów lub Wnioskodawców NIEBĘDĄCYCH SYGNATARIUSZAMI Porozumienia z dnia 6 marca 2015r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach RPO WSL 2014-2020 a składających projekty do realizacji na obszarze Subregionu Północnego Woj. Śląskiego, istnieje możliwość udzielenia tzw. Rekomendacji, dzięki której podczas oceny merytoryczno-strategicznej wniosku Beneficjent uzyskuje dodatkową ilość punktów.

Ilość punktów może być zróżnicowana, w zależności od rodzaju naboru. Szczegółowe informacje dotyczące punktacji opisane są każdorazowo w Regulaminie danego konkursu i zawartych w nim:

 • kryteriach oceny zgodności ze Strategią ZIT/RIT - ogólnych dla poddziałań EFRR
 • kryteriach oceny zgodności ze Strategią ZIT/RIT - dodatkowych punktowych dla poddziałań EFS

Regulamin konkursu jest załącznikiem do każdego ogłoszonego naboru i dostępny jest na stronach:

 • www.rpo.slaskie.pl  - dla naborów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • wup.katowice.pl - dla naborów w ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Co należy zrobić aby uzyskać właściwą Rekomendację?

Beneficjenci lub Wnioskodawcy, którzy chcą uzyskać Rekomendację zobowiązani są do złożenia wniosku/pisma pocztą lub osobiście:

 • w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, zaadresowanego na Przewodniczącego Komitetu Sterującego RIT - Prezydenta Miasta Częstochowy

 Informacje, które należy podać w pismie Beneficjenta/Wnioskodawcy aby uzyskać Rekomendację:

 • nazwa Beneficjenta lub Wnioskodawcy
 • dane adresowe, telefon, e-mail
 • nr naboru wniosku, w ramach ktorego Wnioskodawca zamierza  ubiegać się o dofinasowanie
 • tytuł projektu
 • całkowita wartość projektu
 • wysokość/poziom planowanego dofinansowania (uwzględnienie ewentualnego poziomu pomocy publicznej)
 • cele oraz zakres rzeczowy projektu wraz z lokalizacją
 • przewidywany termin realizacji projektu
 • odniesienie do problemów w Strategii RIT Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
 • zakładane do osiągnięcia efekty w wyniku realizacji projektu
 • wskaźniki planowane do realizacji oraz ich szacunkowa wartość

Beneficjent lub Wnioskodawca otrzymuje odpowiedź ws. udzielenia lub nieudzielenia Rekomendacji na piśmie, w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku w kancelarii urzędu.


pdf drukuj
do góry strony