Rada Miasta

Rada Miasta Częstochowy jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie Mieście Częstochowa i do Jej właściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Natomiast do wyłącznej właściwości Rady Miasta Częstochowy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy
 • ustalanie wynagrodzenia prezydenta
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • uchwalanie programów gospodarczych
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych, a także wznoszenia pomników
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów


Porządek obrad Rady Miasta, wykaz głosowań wraz z wynikami, protokoły z posiedzenia są przyporządkowane do poszczególnych sesji i zamieszczone zostały w zakładce „Sesje Rady Miasta VIII kadencji (2018-2023).

Treść interpelacji i zapytań wraz z odpowiedziami została zamieszczona w zakładce "Interpelacje i zapytania Radnych VIII kadencji".

Skład Rady Miasta - znajdziesz tutaj

pdf drukuj
do góry strony