Budżet Obywatelski 2023

Czytaj więcej

Aktualności

PRZYPOMINAMY O MIEJSKICH EKO-DOTACJACH

31.03.2023

Jeszcze do 28 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie modernizacji systemu grzewczego, fotowoltaiki oraz usunięcia azbestu. To element starań o lepsze powietrze i bardziej ekologiczne środowisko.

Zachęcamy do skorzystania z eko-dotacji, bo efektem wymiany starych kotłów czy montażu OZE, a także innych antysmogowych i proekologicznych działań podejmowanych zarówno przez mieszkańców, biznes, jak i samorząd, jest poprawa średnich wskaźników jakości powietrza w Częstochowie na przestrzeni ostatnich lat.

Ilustrują to komunikaty dotyczące narażenia na pył zawieszony PM 2,5 dla miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracji ogłaszane corocznie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Za rok 2021 (danych za 2022 r. jeszcze nie ma) Częstochowa uzyskała wynik 20 μg/m3 i nie jest już zaliczana do grupy miast i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM 2,5 przekracza tzw. pułap stężenia ekspozycji. Warto dodać, że jeszcze w 2012 r. ten wskaźnik był dla Częstochowy na poziomie 36 μg/m3, a w 2019 r. wynosił  25 μg/m3*. Uśrednione dane dają więc nadzieję na to, że – jeżeli nie przeszkodzi temu niedawny powrót do palenia węglem i wysokie ceny innych paliw – średnie roczne wartości pyłu zawieszonego w mieście mogą nadal mieć tendencję spadkową.        

Jednym z czynników pozytywnych zmian w tym zakresie (m.in. obok termomodernizacji budynków czy rozwoju niskoemisyjnego transportu) jest wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Mieszkańcy robią to własnym kosztem, ale można także skorzystać z samorządowego lub krajowego programu dotacyjnego.   

Z obecnej możliwości złożenia wniosku w ramach miejskich eko-dotacji skorzystało (do 30 marca) 45 osób, z czego 30 wniosków dotyczy wymiany źródeł ciepła.      

Przypominamy, że dofinansowanie przysługuje na inwestycje planowane do realizacji po dacie podpisania umowy dotacji. Nie można tu niestety liczyć na refundację zrealizowanego już przedsięwzięcia, gdyż na uelastycznienie warunków uzyskania dofinansowania nie wyraziła swego czasu zgody Regionalna Izba Obrachunkowa, kontrolująca prawidłowość wydatkowania środków z budżetu miasta.  

Czas na realizację zadania w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznych oraz usuwaniu wyrobów azbestowych (jeżeli chcemy skorzystać z dotacji) mamy do 20 września obecnego roku, a w przypadku modernizacji systemu grzewczego – do 27 października br.

W przypadku likwidacji kotła opalanego węglem i zastąpieniu go ekologicznym źródłem ciepła tj. podłączeniem do sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem gazowym, kotłem olejowym bądź pompą ciepła - dofinansowanie wynosi do 70% kosztów netto zakupu nowego źródła ciepła (bez kosztów projektu, montażu oraz dodatkowych materiałów) lub wykonania przyłącza do węzła cieplnego wraz z węzłem, jednak nie więcej niż 6 tys. zł.
Dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych wynosi do 50% poniesionych kosztów netto, jednak nie więcej niż 6 tys. zł.

W przypadku usuwania azbestu z nieruchomości dofinansowywane są koszty demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku płyt azbestowo-cementowych z dachu bądź elewacji budynku. Kwota dotacji wynosi do 70% kosztów netto poniesionych przez wnioskodawcę – nie więcej jednak niż 5 tys. zł.
Dotacja  na transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych zdemontowanych przed 1 stycznia 2021 r. i zalegających na działce, może wynieść do 50% kosztów usługi, jednak nie więcej niż 2 tys. zł.

Po zapoznaniu się z regulaminem wnioski w wersji papierowej należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin ich składania upływa 28 kwietnia br. Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Częstochowy.

O szczegółach procedury i o tym, kto może się ubiegać o dofinansowanie, szerzej w Biuletynie Informacji Publicznej: systemy grzewcze, fotowoltaika, azbest

 * Zestawienie na stronie wszystkooemisjach.pl

Infografiki z regionalnej kampanii „Mogę zatrzymać smog” – powietrze.slaskie.pl


Fragmenty map z portali powietrze.gios.gov.pl (dane na podstawie stacji pomiarowych WIOŚ) oraz airly.org (stan powietrza na podstawie wskaźników systemu airly) – obrazujące stan powietrza 31 marca 2023 r. około południa (dobry – ale, jak wiemy, nie zawsze taki jest).

do góry strony