Przepisy prawa

Akty prawne regulujące orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wydawanie legitymacji

    Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z z późn. zm.);

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1110 z z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.).

Akty prawne regulujące wydawanie kart parkingowych

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1260);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1438)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1438)

W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi przepisami zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 
W postępowaniu przed sądami ubezpieczeń społecznych obowiązują przepisy kodeksu postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r. , poz. 1822 z późn. zm.).


pdf drukuj
do góry strony