Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza

Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

OŚ PIORYTETOWA X REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA

DZIAŁANIE 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

PODDZIAŁANIE 10.3.2  Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT


Cel projektu: wykreowanie miejsca atrakcyjnego lokalnie i dla turystów poprzez pełne wykorzystanie potencjału Starego Miasta, a w dalszej perspektywie poprawa sytuacji oraz samodzielne funkcjonowanie i dalszy rozwój tej części miasta. 

W szerszym aspekcie projekt zakłada zintegrowane działanie rewitalizacyjne na rzecz społeczności lokalnej, historycznej tkanki miejskiej, przedsiębiorczości i kultury. Jego dopełnieniem będzie szereg działań uzupełniających wspieranych ze środków EFS.

Zakres projektu: Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę dawnego Ratusza dla potrzeb muzeum archeologiczno – historycznego z częścią usługową (kawiarnia, toalety publiczne) oraz modernizację płyty Starego Rynku. Główną atrakcją będą rzeźby balansujące artysty światowej sławy Jerzego Kędziory. Przestrzeń rynku będzie wyposażona w mała architekturę służącą wypoczynkowi i rekreacji: pas wodny, siedziska i zieleń. Funkcję amfiteatru dla kameralnych imprez okolicznościowych będą pełniły schody prowadzące do muzeum.


Zakres przewidzianych prac:

Projekt zakłada rewitalizację przestrzeni starego rynku w następującym zakresie:


  • I etap - przebudowa i rozbudowa budynku ratusza starej Częstochowy. Obiekt jednobryłowy z częścią podziemną przeznaczoną do renowacji i część naziemną o elewacji i konstrukcji szklanej; prace związane z zagospodarowaniem terenu i przebudową płyty rynku.  Zabudowa powierzchni placu w fontannę w postaci pasa wodnego, schodów prowadzących do części podziemnej o amfiteatralnym charakterze ,nasadzeniem zielenią, oświetleniem, odwodnieniem terenu, montażem słupów dla rzeźb balansujących i elementami małej architektury
    przebudowa ulicy Stary Rynek w części przyległej do głównej części placu w tym przebudowa istniejących mediów i wykonanie niezbędnych przyłączy w zakresie sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem obiektu. Przekładka sieci


  • II etap - Równocześnie z budową obiektu i elementów zagospodarowania placu  przebudowa ulic w częściach przyległych do głównej części placu w tym ul. Mirowskiej, Senatorskiej i Stary Rynek. W ulicach tych oprócz budowy nawierzchni zostaną przebudowane istniejące media i wykonane niezbędne przyłącza w zakresie sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej i elektrycznej. Przekładka sieci.

 

Wartość projektu:

Planowana całkowita wartość projektu: 26 968 452,08  zł

Dofinansowanie UE: 15 040 013,43 zł

Dofinansowanie BP: 1 769 413,34 zł


Termin realizacji:

Rozpoczęcie projektu: 26 marca 2019 r.

Zakończenie realizacji projektu: 31 lipca 2021 r.

pdf drukuj
do góry strony