Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9

Logo Fundusze Europejskie, Śląskie Pozytywna energia, Unia Europejska

Projekt "Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

TYTUŁ PROJEKTU: Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie
 

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna,
dla działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych,
poddziałanie: 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT

Zakres rzeczowy zadania:

Projekt zakłada wykonanie prac remontowo-budowlanych w zdegradowanym budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w celu jego adaptacji na potrzeby utworzenia Centrum Pomocy Rodzinie jako elementu rozbudowy infrastruktury usług społecznych na terenie miasta Częstochowy. Zakres prac obejmuje przebudowę wnętrza budynku, budowę nowej klatki schodowej, wykonanie wejścia, wzmocnienie stropów wraz z wykonaniem nowego stropu nad piętrem, wzmocnienia konstrukcji dachu oraz ocieplenie budynku w celu dostosowania do nowej funkcji. Zostaną utworzone pomieszczenia terapii indywidualnych i grupowych, pomieszczenia, sale szkoleniowe, punkt przedszkolny zapewniający opiekę nad dzieckiem w czasie gdy rodzic odbywać będzie spotkanie terapeutyczne lub rozmowę. W wyniku realizacji projektu zostaną stworzone odpowiednie warunki dla realizacji zadań w zakresie wsparcia rodziny oraz rodzinnej pieczy zastępczej. Uzupełnieniem będą działania realizowane oraz planowane do realizacji w ramach EFS.

Cel projektu: 
W wyniku realizacji projektu uruchomione zostanie Centrum Pomocy Rodzinie, w którym będzie możliwe udzielenie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, kwalifikowanie i przeprowadzanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia rodzin zastępczych oraz warsztatów mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, zapewnianie poradnictwa, mającego na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji, prowadzenie terapii, itp. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępu do usług społecznych na terenie miasta Częstochowy dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej.

Umowa o dofinansowanie nr UDA.RPSL.10.02.02-24-02HA/17-00 z dnia 12.01.2018r.

Całkowita wartość projektu:2.462.423,77 zł,

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 2.427.584,65 zł

Współfinansowanie UE 1.235.160,92 zł

Współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa  245.665,71 zł

Wkład własny: 946.758,02 zł

 

Terminy realizacji:
Termin zakończenia robót budowlanych: 31.10.2018r.
Przewidywany termin zakończenia zadania i jego rozliczenia (termin rozliczenia zadania zgodny z wytycznymi instytucji współfinansującej zadanie) do dnia: 30.11.2018 r.

Zadanie w trakcie realizacji.
 

Projektant :
3D Spółka z o.o., ul. 16 Stycznia 81A 29-130 Chlewice
Przemysław Płowecki P&M Projektant, ul. Waszyngtona 24 lok. 3 42-217 Częstochowa

Wykonawca robót budowlanych:
F.U.H. DZIEDZICKI Marcin Dziedzicki, ul. Stawowa 8, 42-274 Konopiska (Umowa nr CRU/77/IZ/96/18 z dnia 16.01.2018r.)

Inwestor Zastępczy:
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Wudimeks” Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa (Umowa nr CRU/4384/2017 z dnia 28.12.2017r.)

pdf drukuj
do góry strony