Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej

Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

Logo Fundusze Europejskie, Śląskie. Pozytywna energia, Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

TYTUŁ PROJEKTU: Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie.

 Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

oś priorytetowa : X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

dla działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

poddziałanie : 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT.

Zakres rzeczowy zadania:

Projekt zakłada wykonanie szeregu prac remontowo-budowlanych

w zdegradowanym budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 dla potrzeb Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie jako elementu rozbudowy infrastruktury usług społecznych na terenie miasta. Zakres prac obejmuje przebudowę budynku w celu dostosowania do nowej funkcji.

W wyniku realizacji projektu zostaną stworzone odpowiednie warunki dla realizacji zadań w zakresie wsparcia młodzieży i dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

W budynku zostaną utworzone sale rehabilitacyjne, terapeutyczne, sala pobytu dziennego dla dzieci i młodzieży w tym powyżej 18 roku życia przystosowujące ją do samodzielnego funkcjonowania, mieszkania chronione, które umożliwią osobom w nim przebywającym nabycie umiejętności do samodzielnego życia społecznego

i zawodowego. Uzupełnieniem projektu będą działania realizowane oraz planowane do realizacji w ramach projektów dofinansowanych z EFS.

Cel projektu: 

Głównym celem projektu jest wsparcie osób z grup de faworyzowanych, w tym osób z niepełnosprawnością oraz uporządkowanie przestrzenne i poprawa stanu technicznego zabudowy w podobszarach rewitalizacji- poprawa infrastruktury społecznej polepszającej warunki rozwoju edukacji, nauki, kultury i zapewnienia opieki społecznej, integracja społeczna, tworzenie warunków dla włączenia społecznego i zawodowego.

Realizacja projektu umożliwi funkcjonowanie w nowych warunkach, w przystosowanych dla tego typu działania Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie oraz stworzonych w wyniku projektu 2 mieszkań chronionych, w których świadczone będą usługi dla osób z terenu miasta Częstochowy wymagających wsparcia, ze uwzględnieniem również młodzieży niepełnosprawnej w tym powyżej 18 lat i ich rodzin.

W/w osoby wymagają szczególnej opieki i wsparcia, mają często duże trudności w poruszaniu się oraz pokonywaniu barier architektonicznych, dlatego uzyskanie wsparcia w jednym miejscu jest dla nich bardzo istotne.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępu do usług społecznych na terenie miasta Częstochowy dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej.


Umowa o dofinansowanie nrUDA-RPSL.10.02.02-24-02HA/20-00 z dnia 07.09.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 4.340.845,68 zł,

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 4.332.269,12 zł

Współfinansowanie UE 2.036.166,49 zł

Współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa  433.226,91 zł

Wkład własny: 1.862.875,72 zł

 
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r.

Zadanie w trakcie realizacji.
 

Projektant:             3D Spółka z o.o.ul. 16 Stycznia 81A 29-130 Chlewice

                         Przemysław Płowecki P&M Projektant

                         ul. Waszyngtona 24 lok. 3 42-217 Częstochowa

Wykonawca:          P.B.P. Przemysłówka S.A. ul. Pułaskiego 2542-217 Częstochowa

Inwestor zastępczy:  WZIR Sp. z o.o.    Al. Jana Pawła II 69/11P


pdf drukuj
do góry strony