Projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Miasto Częstochowa - cz.2”Projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Miasto Częstochowa - cz.2”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny.


Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin, (60 dzieci) dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Miasta Częstochowa, poprzez utworzenie i wsparcie miejsc w placówkach wsparcia dziennego w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej.


Łączna wartość projektu to 499 775,00 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa to 424 808,75 zł.

Projekt realizowany jest w okresie: 24.02.2022 r.- 30.06.2023 r.

pdf drukuj
do góry strony