Projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Miasto Częstochowa - cz.1”

Projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Miasto Częstochowa - cz.1” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny.


Łączna wartość projektu to 499 925,00 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa to 424 936,25 zł.


Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin, 300 osób (dzieci i dorosłych) dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Miasta Częstochowa. W ramach projektu utworzone zostanie Centrum Dialogu Społecznego, będące punktem kompleksowego wsparcia rodzin uciekających z terenu Ukrainy. Zaplanowano zajęcia i działania integracyjne, które będą odpowiedzią na wyzwania, z którymi mają do czynienia rodziny ukraińskie, to jest integracją ze społecznością lokalną i dostosowaniem do warunków życia w Polsce.


Projekt realizowany jest w okresie: 24.02.2022 r.- 30.06.2023 r.pdf drukuj
do góry strony