Projekt Stawiam na rozwój

Projekt pn. „Stawiamy na rozwój” jest współfinansowany ze środków
 Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „Stawiamy na rozwój” realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie  11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,  Poddziałanie  11.1.4. Poprawa efektywności kształcenie ogólnego.

Okres realizacji projektu:01.08.2018 – 31.07.2020 r.

Całkowita wartość projektu to 361 303,75 zł

Dofinansowanie: 325 173,37 zł

Wykaz szkół biorących udział w projekcie:

1)    I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

2)    III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. dr Władysława Biegańskiego

3)    V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

4)    VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe

5)    XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 5 częstochowskich liceach ogólnokształcących poprzez poszerzenie i dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb 272 uczniów/uczennic w zakresie wyrównywania i rozwijania kompetencji kluczowych oraz poszerzenie bazy dydaktycznej tych 5 liceów poprzez doposażenie w sprzęt  i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, w tym prowadzonych metodą eksperymentu.

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie zajęć wyrównujących dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych z języka angielskiego, matematyki, biologii, chemii oraz geografii, warsztaty oparte na metodzie eksperymentu z fizyki, geografii, biologii, matematyki
i chemii oraz zakup doposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby przedmiotowych zajęć i  warsztatów.

KONTAKT:

Maria Kaczor-Pratticò
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju
ul. Śląska 11/13, pokój 407
tel. 34 3707 637
e-mail: mkaczor-prattico@czestochowa.um.gov.pl

Wioletta Radkowska
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju
ul. Śląska 11/13, pokój 407
tel. 34 3707 638
e-mail: wradkowska@czestochowa.um.gov.pl

Rekrutacja

pdf drukuj
do góry strony