Budżet Obywatelski

Projekt Dostępna szkoła

Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska

Projekt pn. „Dostępna szkoła” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt  „Dostępna szkoła” realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet XI. Działanie  11.1. - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego iśredniego, poddziałanie  11.1.4. - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Celem projektu jest wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia ogólnokształcącego 28 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów/uczennic zniepełnosprawnościami i wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i informatycznych poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych oraz doposażenie szkół w sprzęt TIK, pracowni przyrodniczych i dostosowanie bazy dydaktycznej i architektonicznej potrzeb uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami do 30.06.2018 r. 

Wsparciem objętych zostanie łącznie 228 uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami oraz 120 uczniów/uczennic bez niepełnosprawności z grupy rówieśniczej wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się. Wsparciem objętych zostanie 100rodziców uczniów/uczennic  poprzez konsultacje ze specjalistami. W projekcie zaplanowano zadania: z. specjalistyczne, z. integracyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, konsultacje dla rodziców.      

Całkowita wartość projektu: 2 863 270,00 zł uwzględniając  90% dofinansowania (2 576 943,00 zł) przy 10% wkładzie własnym (286 327,00 zł)


KONTAKT:

Sylwia Siedlanowska - Koordynatorka Projektu

tel. 34 3707 476

ul. Śląska 11/13, pokój 305

ssiedlanowska@czestochowa.um.gov.pl


Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.

REKRUTACJA

Ogłasza się nabór uczniów/uczennic z klas IV-VI szkół podstawowych i I-III  gimnazjów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do udziału w projekcie „Dostępna szkoła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Celem głównym projektu jest wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia ogólnokształcącego 28 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami i wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i informatycznych poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych oraz doposażenie szkół w sprzęt TIK.

Projekt przewiduje udział uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w zajęciach specjalistycznych oraz współuczestnictwo uczniów/uczennic bez niepełnosprawności ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w ramach zajęć integracyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Ponadto, rodzice/opiekunowie prawni będą mogli skorzystać z konsultacji ze specjalistami/kami: pedagogiem/żką, psychologiem/żką oraz specjalistami/kami (np. dietetykiem, diabetologiem, neurologiem, rehabilitantem).

REKRUTACJA DO PROJEKTU PROWADZONA BĘDZIE W TERMINIE OD 21 WRZEŚNIA 2016 R. DO 6 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów/ek szkolnych, a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych szkół objętych projektem.

Wyniki zostaną ogłoszone na tablicach informacyjnych szkół biorących udział w projekcie.

Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych szkół objętych projektem.


KONTAKT:

Renata Michalik-Patrzykont - Koordynatorka Projektu

tel. 34 3707 476

ul. Śląska 11/13, pokój 305

rmichalik@czestochowa.um.gov.pl

Rekrutacja uzupełniająca

Gmina Miasto Częstochowa ogłasza nabór uczniów/uczennic z klas IV-VI szkół podstawowych oraz z klas I-III gimnazjów w Częstochowie do udziału w projekcie „Dostępna szkoła”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w terminie od 06.02.2017r. do  14.02.2017 r.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów/ek szkolnych, a także na stronie internetowej Wnioskodawcy pod adresem: http://fe.czestochowa.pl/  oraz na stronach internetowych szkół objętych projektem.

Wyniki zostaną ogłoszone na tablicach informacyjnych szkół biorących udział w projekcie.

Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.

Celem głównym projektu jest wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia ogólnokształcącego 28 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami i wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i informatycznych poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych oraz doposażenie szkół w sprzęt TIK.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w formach wsparcia w okresie roku szkolnego 2016/2017 i 2017/2018.

Projekt przewiduje udział uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w zajęciach specjalistycznych oraz współuczestnictwo uczniów/uczennic bez niepełnosprawności ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami

w ramach zajęć integracyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.

Lista szkół biorących udział w projekcie

Szkoły podstawowe:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego
 • Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza
 • Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza
 • Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza
 • Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry
 • Szkoła Podstawowa nr 35
 • Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II
 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej
 • Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy
 • Szkoła Podstawowa nr 48
 • Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Szkoła Podstawowa nr 54 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańca Warszawskiego


Gimnazja:

 • Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego
 • Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów
 • Zespół Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
 • Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego
 • Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki
 • Gimnazjum nr 14 im. Królowej Jadwigi
 • Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera
 • Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego
 • Gimnazjum nr 21 im. Orląt Lwowskich.

II Rekrutacja uzupełniająca

Gmina Miasto Częstochowa ogłasza nabór uczniów/uczennic z klas IV-VII szkół podstawowych i II-III gimnazjów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do udziału w projekcie „Dostępna szkoła”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Projekt przewiduje udział uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w zajęciach specjalistycznych oraz współuczestnictwo uczniów/uczennic bez niepełnosprawności ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w ramach zajęć integracyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Ponadto, rodzice/opiekunowie prawni będą mogli skorzystać z konsultacji ze specjalistami/kami: pedagogiem/żką, psychologiem/żką oraz specjalistami/kami (np. dietetykiem, diabetologiem, neurologiem, rehabilitantem).

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU PROWADZONA BĘDZIE W TERMINIE OD 06 WRZEŚNIA 2017 R. DO 14 WRZEŚNIA 2017 R.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów/ek szkolnych,

a także na stronie internetowej Wnioskodawcy pod adresem: http://fe.czestochowa.pl/  oraz na stronach internetowych szkół objętych projektem.

Wyniki zostaną ogłoszone na tablicach informacyjnych szkół biorących udział w projekcie.

Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.


KONTAKT:

Sylwia Siedlanowska - Koordynatorka Projektu

tel. 34 3707 476

ul. Śląska 11/13, pokój 305

ssiedlanowska@czestochowa.um.gov.pl

pdf drukuj
do góry strony