Budżet Obywatelski

Projekt Cyfrowa Gmina

Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Projekt „Cyfrowa Gmina” numer POPC.05.01.00-00-0001/21-00 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE „Sfinan-sowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”


Gmina Miasto Częstochowa realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” numer POPC.05.01.00-00-0001/21-00 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE. 

Celem projektu jest Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwięk-szenie cyberbezpieczeństwa. Projekt jest odpowiedzią na pandemię Covid-19, która pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma klu-czowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 

W ramach projektu Gmina Miasto Częstochowa uzupełniła zasoby informatyczne, aby pracownicy świadczący pracę w urzędzie jak i świadczący prace zdalnie mogli skutecz-nie i efektywnie komunikować się elektronicznie z mieszkańcami oraz między sobą. Poprzez

zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Częstochowy projekt wpisuje się w rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, którym jest poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych niezbęd-nych do świadczenia elektronicznych usług publicznych. Jednocześnie w ramach pro-jektu zostanie wykonana diagnoza cyberbezpieczeństwa (audyt bezpieczeństwa infra-struktury), która podniesie świadomość pracowników Urzędu w obszarze cyberbezpie-czeństwa oraz pozwoli na wskazanie braków i obszarów do doskonalenia poziomu bez-pieczeństwa oraz poprawy skuteczności zastosowanych w Urzędzie procedur i narzędzi.

pdf drukuj
do góry strony