Projekt Bajkowe przedszkole

Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska

Projekt pn. „Bajkowe przedszkole” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt  „Bajkowe przedszkole” realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i Średniego, poddziałanie:  11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem głównym projektu jest wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej skierowanej do dzieci z niepełnosprawnościami w 6 publicznych przedszkolach w Częstochowie w okresie realizacji projektu poprzez:

- poszerzenie oferty 6 przedszkoli w Częstochowie (MP24, MP31, MP35, MP 37, MP43, Przedszkole przy SOSW5) o specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla 83 dzieci z niepełnosprawnościami w okresie 01.09.2016 r. – 30.06.2017 r.,
- podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 55 nauczycieli/ek z 5 przedszkoli w Cz-wie (MP24, MP31, MP35, MP43, Przedszkole przy SOSW5) niezbędnych do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami w okresie 01.09.2016 r. – 30.06.2017 r.,
- doposażenie w okresie 01.06.2016 r. – 31.08.2016r. 6 przedszkoli w Cz-wie (MP24, MP31, MP35, MP 37, MP43, Przedszkole przy SOSW5) w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.


Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie łącznie 138 w tym dzieci z niepełnosprawnościami i nauczycieli/ek sprawujących opiekę w 6 częstochowskich przedszkolach, w tym 2 integracyjnych i 2 specjalnych.

Projekt realizowany jest w okresie od: 1 czerwca 2016 r. do 31 lipca 2017 r.

Wartość projektu: 2 175 160,00 PLN
Dofinansowanie: 1 824 425,00 PLN (84%)

Rekrutacja do projektu

Gmina Miasto Częstochowa ogłasza nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Bajkowe przedszkole”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Projekt przewiduje poszerzenie oferty edukacyjnej o specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli/ek w sześciu miejskich przedszkolach w Częstochowie.

Przedszkola biorące udział w projekcie:

  • Miejskie Przedszkole nr 31 w Częstochowa
  • Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 im. Małego Księcia w Częstochowie
  • Miejskie Przedszkole nr 37 w Częstochowie
  • Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 w Częstochowie
  • Przedszkole przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 5 w Częstochowie
  • Przedszkole Specjalne nr 24 w Częstochowie

 Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w terminie od 7 do 24 października 2016r.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów/ek Przedszkolnych, w biurze projektu (pok. 113 budynek Urzędu Miasta, ul. Waszyngtona 5)  a także na stronie internetowej Projektodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl).

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej Projektodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych Przedszkoli objętych projektem. Wyniki zostaną ogłoszone na tablicach informacyjnych Przedszkoli biorących udział w projekcie.

Załączniki

pdf drukuj
do góry strony