Prezydent

Krzysztof Matyjaszczyk -Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy

Zanim - w listopadzie 2010 roku - został wybrany przez mieszkanki i mieszkańców Prezydentem Częstochowy, był posłem na Sejm RP, społecznikiem, politykiem młodej generacji. Zdobył także doświadczenie samorządowe.

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, gdzie działał w samorządzie studenckim. Magister inżynier budownictwa, ukończył także Studia Podyplomowe na w zakresie Ekonomii i Zarządzania Menadżerskiego oraz Zarządzania Instytucjami Samorządowymi a następnie w Wyższej Szkole Biznesu menadżerskie studia podyplomowe Executive MBA.

Od 2002 do 2007 roku radny Miasta Częstochowy, był związany z administracją samorządową także zawodowo, pracując jako zastępca naczelnika w Starostwie Powiatowym.

Od 2007 do 2010 poseł na Sejm RP. W 2010 roku został najmłodszym prezydentem w historii Częstochowy. W 2018 roku wybrany przez częstochowianki i częstochowian na kolejną, trzecią kadencję.

Za jego prezydentury Częstochowa stała się miastem z nowymi terenami w specjalnej strefie ekonomicznej i prężnie działającą Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, z którą miasto ściśle współpracuje. Miasto jest obecnie bardziej otwarte na inwestorów i bardziej systemowo wspiera przedsiębiorców. Częstochowa stała się ośrodkiem docenianym za innowacyjne projekty, nastawionym na rozwój gospodarczy i modernizację miejskiej infrastruktury przy dużym udziale środków unijnych. Mieszkanki i mieszkańcy miasta mają bezpośredni wpływ na wydatkowanie miejskich środków m.in. poprzez budżet obywatelski, inicjatywę mieszkańców oraz zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Za prezydentury Krzysztofa Matyjaszczyka rozpoczęła się realizacja wielu nowych programów zdrowotnych (Częstochowa była m.in. prekursorem w skali kraju programu dofinansowania zabiegów in vitro dla par kwalifikujących się do tej metody).

Obecny prezydent Częstochowy jest aktualnie przewodniczącym Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy – zrzeszającego laureatów Europe Prize, najwyższego wyróżnienia, jakie Rada Europy przyznaje samorządowi europejskiemu za zasługi na rzecz integracji i solidarności europejskiej; wiceprzewodniczącym „Shrines of Europe” - Stowarzyszenia Miast Sanktuariów Europy.

Pełni też funkcję członka Zarządu Związku Miast Polskich z ramienia którego jest członkiem polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów  - organu doradczego Unii Europejskiej reprezentującego europejskie władze regionalne i lokalne a wcześniej przedstawicielem Polski w Izbie Lokalnej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych (CLRAE) przy Radzie Europy. Pełni również funkcję współprzewodniczącego Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Jest także członkiem zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Dorobek Krzysztofa Matyjaszczyka jako prezydenta Częstochowy to m.in. realizacja wielu kluczowych miejskich inwestycji z udziałem środków unijnych (w tym nowej linii tramwajowej, węzłów i wiaduktów na DK-1, tzw. Korytarza Północnego, rewitalizacja centrum miasta), a także znacząca poprawa stanu dróg w mieście. Wzrosła atrakcyjność inwestycyjna miasta – dzięki przygotowaniu nowych terenów inwestycyjnych, doprowadzeniu do włączenia kolejnych gruntów do specjalnej strefy ekonomicznej oraz skutecznym zachęcaniu do lokowania się w nich kolejnych inwestorów. Prezydentura Krzysztofa Matyjaszczyka to także współpraca ze środowiskiem biznesowym i edukacja profilowana pod kątem potrzeb lokalnego rynku pracy (szkolnictwo zawodowe); miasto wspiera też specjalizacje akademickie dedykowane konkretnym pracodawcom oraz inicjuje projekty podnoszące zawodowe kompetencje i kwalifikacje częstochowskich kadr.

Jednym z sukcesów Krzysztofa Matyjaszczyka jest także widoczna i systematyczna zmiana wizerunku Częstochowy – z miejsca kojarzącego się głównie z centrum pielgrzymkowym na nowoczesne miasto, czerpiące z historii i tradycji, ale otwarte dla inwestorów i nastawione na rozwój gospodarczy.

W ostatnich latach priorytety miasta wyznaczają sektorowe programy: Lepsza Komunikacja, Teraz Lepsza Praca i Kierunek Przyjazna Częstochowa.
Prywatnie jego pasją jest żeglarstwo. 


Kompetencje:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Częstochowy Prezydent Miasta:

  1. kieruje bieżącymi sprawami miasta,
  2. reprezentuje miasto na zewnątrz,
  3. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  4. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
  5. może upoważnić Zastępców Prezydenta oraz na wniosek naczelnika wydziału innych pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych, o których mowa w pkt 4,
  6. rejestr upoważnień, o których mowa w pkt 5 prowadzi Biuro Dyrektora Generalnego.


Dodatkowo nadzoruje prace:

  1. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  2. Zespołu Audytu Wewnętrznego
  3. Wydział Informacji i Komunikacji


Sekretariat:

ul. Śląska 11/13, p. 121

tel. 34 370 73 22

E-mail:  prezydent@czestochowa.um.gov.pl


Godziny przyjęć interesantów (po wcześniejszym uzgodnieniu w Biurze Obsługi Interesanta, tel. 34 370 72 50):

Prezydent Miasta Częstochowy bądź wyznaczony przez Prezydenta Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w terminach dostosowanych do potrzeb ludności w wyznaczony dzień oraz we wtorki w godzinach od 15.00 do 17.00.

Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawie załatwiania indywidualnych spraw mieszkańców w ustalone przez siebie dni.

pdf drukuj
do góry strony