Aktualności

PORZĄDEK OBRAD LXXXV ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA

08.12.2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.)  

zwołuję na dzień 14 grudnia (czwartek) 2023 roku o godz. 12.00  w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie LXXXV zwyczajną Sesję  Rady Miasta Częstochowy, 

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad LXXXIV sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Podjęcie uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038. (BR.9.LXXXIV.23)
10. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Częstochowy na rok 2024. (BR.8.LXXXIV.23)
11. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2038. (BR.11.LXXXV.23)
12. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie Miasta Częstochowy na rok 2023. (BR.13.LXXXV.23)
13. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. (BR.17.LXXXV.23)
14. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia zasad poboru, określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie Miasta Częstochowa. (BR.10.LXXXV.23)
15. Podjęcie uchwały  w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Częstochowy. (BR.14.LXXXV.23)
16. Podjęcie uchwały  w sprawie powołania Skarbnika Miasta Częstochowy. (BR.15.LXXXV.23)
17. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka na lata 2014-2018. (BR.4.LXXXV.23)
18. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Częstochowy na lata 2014 – 2018”. (BR.5.LXXXV.23)
19. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Częstochowy na lata 2015 – 2017. (BR.6.LXXXV.23)
20. Podjęcie uchwały  w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie na 2024 r. (BR.12.LXXXV.23)
21. Podjęcie uchwały  w sprawie uchylenia uchwały Nr 1035.LXXVIII.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego Gminy Miasta Częstochowy. (BR.3.LXXXV.23)
22. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Sobuczynie. (BR.7.LXXXV.23)
23. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”. (BR.16.LXXXV.23)
24. Podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Częstochowskiego Centrum Świadczeń w Częstochowie. (BR.1.LXXXV.23)
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.2.LXXXV.23)
26. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
27. Zamknięcie obrad LXXXV Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Zbigniew Niesmaczny


do góry strony