„Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

OŚ PIORYTETOWA X REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA

DZIAŁANIE 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

PODDZIAŁANIE 10.2.5.  Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac remontowych i budowlanych w lokalach mieszkalnych w Częstochowie w celu przygotowania mieszkań o charakterze socjalnym. Celem projektu będzie zwiększenie dostępnych w regionie mieszkań , a tym samym udzielenie wsparcia w usamodzielnieniu ekonomicznym uchodźców z Ukrainy, którzy uciekli przed konfliktem zbrojnym. Zgodnie z założeniami przygotowanie mieszkania będą przeznaczone dla obywateli Ukrainy, a w przypadku zakończenia pełnienia tej funkcji będą wykorzystywane jako mieszkania socjalne, wspomagane lub chronione. 

Zakres projektu: Projekt obejmuje remont 31 lokali z zasobu Gminy o łącznej powierzchni 1247,24 m2. 

Projekt zakłada wykonanie prac remontowych celem ich adaptacji na lokale  o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy. Lokale po zakończeniu niezbędnych prac będą spełniać minimalne wymagania jakie muszą spełniać lokale mieszkalne o charakterze socjalnym przeznaczone do tymczasowego zakwaterowania. Ich stan techniczny oraz wyposażenie będą pozwalać za zamieszkanie i użytkowanie. 

Wartość projektu:

Planowana całkowita wartość projektu: 4.614.788,00 zł

Dofinansowanie UE: 4.614.788,00 zł

Termin realizacji:

Rozpoczęcie projektu: 14.11.2022 r.

Zakończenie realizacji projektu: 29.12.2023 r.

pdf drukuj
do góry strony