Polityka równości

18 września 2019 r. Prezydent Miasta Częstochowy powołał Zespół ds. Równego Traktowania, jako organ monitorująco-doradczy, którego celem działań jest określanie kierunków miejskich polityk sektorowych w zakresie równego traktowania, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz propagowanie idei tolerancji i równych szans na poziomie lokalnym, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Częstochowy i  gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami, służbami i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Częstochowy.


Do zadań zespołu należy:

  1. opracowanie diagnozy potrzeb i problemów mieszkanek i mieszkańców we wszystkich obszarach związanych z równym traktowaniem,
  2. opracowanie projektu Częstochowskiej Polityki Równości,
  3. wypracowanie praktycznych rekomendacji, zaleceń do programów i polityk miejskich oraz dokumentów strategicznych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i wyrównywania szans mieszkanek i mieszkańców Częstochowy, w szczególności ze względu na: płeć, wiek, rasę, pochodzenie etniczne czy społeczne, przynależność do mniejszości narodowych, język, religię, wyznanie lub bezwyznaniowość, światopogląd, przekonania polityczne i inne, status społeczny, stan posiadania, niepełnosprawność, cechy genetyczne i orientację seksualną,
  4. wsparcie procesu wdrażania rekomendacji, zaleceń z zakresu polityki równości,
  5. promowanie zrównoważonej polityki miejskiej,
  6. doradzanie i występowanie do Prezydenta Miasta Częstochowy w zakresie inicjatyw zmierzających do realizacji zasady równego traktowania,
  7. inicjowanie współpracy samorządu, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie upowszechniania zasady równego traktowania oraz inicjowanie wydarzeń propagujących ideę tolerancji i równych szans, we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Częstochowy oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
  8. edukowanie oraz promowanie idei równego traktowania, podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści, a także budowanie wśród mieszkanek i mieszkańców Częstochowy poczucia tolerancji oraz świadomości i wiedzy na temat równości płci.

Zarządzenie Nr 529.2019 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Równego Traktowania


Aktualnie trwają prace nad opracowaniem Polityki Równości.


pdf drukuj
do góry strony