Aktualności

PRZEKAZANIE STATUETEK „MODERNIZACJA ROKU”

31.08.2009

W imieniu wykonawcy statuetkę odebrał Andrzej Habel, dyrektor ds. Ekonomicznych Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego “Przemysłówka”, a w imieniu projektanta Jerzy Hnat z Pracowni Architektonicznej TRANS-GAZ. Towarzyszył im inwestor zastępczy Jan Wieczorek z Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego WUDIMEKS Sp z o.o.

- Mimo wielu trudności udało nam się pozyskać 75% dotacji z Unii. To duże dofinansowanie zważywszy na koszt całości, czyli ponad 14 mln zł – mówił prezydent.

- 2008 rok był dobrym rokiem dla Przemysłówki, ta nagroda jest zwieńczeniem pracy w dziedzinie, w której dotąd nie specjalizowaliśmy się. Tym bardziej to cieszy. Jestem częstym gościem Parków, moja wnuczka bardzo lubi tam przychodzić – powiedział Andrzej Habel.

- Parki były dla mnie nowym wyzwaniem. Efekt jest taki, jak najsłabsze ogniwo, a słabych nie było, o czym świadczą między innymi te nagrody – dla inwestora, wykonawcy i dla nas – dodał Jerzy Hnat.

 

 MODERNIZACJA ROKU 2008

Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku przyznała tytuł i nagrody za staranne, na wysokim poziomie prace rekonstrukcyjne zespołu parków, przywrócenie pierwotnych założeń projektowych wraz z twórczym wprowadzeniem nowych elementów.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2008 jest prezentacja rozwiązań architektoniczno-budowlanych zastosowanych w obiektach modernizowanych przy użyciu nowoczesnych technologii i materiałów.

Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie (Park Staszica, Park 3 Maja) została zakończona w lutym 2008 roku. Jej efektem jest m.in. przywrócenie wartości historycznej Parków Podjasnogórskich, zwiększenie potencjału turystycznego miasta i rozszerzenie oferty kulturowej miasta.

Parki Podjasnogórskie usytuowane są w ścisłym centrum miasta Częstochowy. Wzgórze jasnogórskie, klasztor i przylegające parki są zarejestrowane jako pomnik historii i znajdują się pod ochroną konserwatora zabytków. Parki Podjasnogórskie zajmują powierzchnię 12,48 ha i stanowią największą oazę zieleni w mieście. Ze względu na lokalizację, Parki odgrywają znaczącą rolę w ruchu pielgrzymkowym, turystycznym oraz rekreacyjnym miasta Częstochowy.

Inwestycja zakładała zwiększenie atrakcyjności Parków Podjasnogórskich poprzez odtworzenie pierwotnego, historycznego układu wnętrz parkowych nadanego im przez Franciszka Szaniora w 1908 roku z okazji Wystawy Przemysłowo-Rolniczej. Podjęte działania rewitalizacyjne zmierzały do nadania Parkom ich pierwotnego kształtu, przy jednoczesnym unowocześnieniu infrastruktury technicznej, co zapewni temu miejscu godne miano zabytku historycznego. W tym celu wykonano:

- rewaloryzację szaty roślinnej w drodze korekty istniejącego drzewostanu oraz uzupełniających nasadzeń mających na celu przywrócenie pierwotnego składu gatunkowego drzew i krzewów z początku XX wieku

- gruntowną modernizację alejek spacerowych, zbiornika wodnego, placów zabaw dla dzieci, zabytkowych obiektów (m.in. drewniana altana) oraz obiektów kubaturowych zlokalizowanych na terenie parków

- modernizację oświetlenia parkowego oraz instalacji sanitarnych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej)

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w konkursie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z Działania 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe. W sumie dofinansowanie ze ZPORR wyniosło 10 mln 745 tys. zł oraz 1 mln 151 tys zł z budżetu państwa przy całkowitym koszcie inwestycji 14 mln 326 tys. zł.

 

Dane dotyczące inwestycji:

Inwestor: Gmina Miasto Częstochowa

Inwestor zastępczy: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS Sp z o.o.

 

Generalny wykonawca - konsorcjum firm:

• Częstochowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego “Przemysłówka” S.A., 42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25,

• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne “Bilpol” Sp. jawna, 41-500 Chorzów, ul. Kalidego 23/11

 

Projektant:

Pracownia Architektoniczna TRANS-GAZ Sp jawna, 38-500 Sanok,
ul. Witkiewicza 4, Jerzy Hnat

 

Patronat medialny nad XIII Edycją Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2008" objęli: Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane „ROM-DOM” i Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” przy współpracy Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa i Związku Powiatów Polskich.

Celem organizowanego od 13 lat Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w roku 2008 wyróżniających się szczególnymi walorami.

Nagrody przyznawane są inwestorom, projektantom i wykonawcom robót budowlanych dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz modernizujących i przebudowujących budynki, budowle i obiekty technologiczne dla uzyskania efektów użytkowych bez realizacji nowych inwestycji i wykonujących rewitalizację zespołów urbanistycznych i obszarów np. parki, ekosystemy.

Organizatorem konkursu są Targi Pomorskie Sp. z o.o. i Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku za rewaloryzację Parków Podjasnogórskich Miasto Częstochowa otrzymało tytuł „Lidera Małopolski” za „Najlepsze przedsięwzięcie roku 2008 w Małopolsce”, przyznane przez Kapitułę Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

  

TJ

do góry strony