Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

2 września 2016
ZAWODOWA WSPÓŁPRACA – WSPARCIE DLA UCZNIÓW, KORZYŚĆ DLA FIRM
[zdjęcie aktualności]

Miasto Częstochowa rusza z trzyletnim projektem europejskim „Zawodowa współpraca”, którego budżet to prawie 12,5 mln. Projekt ma pomóc zarówno uczniom, jak i przedsiębiorcom szukających przygotowanych do pracy absolwentów. Jego elementem są też szkolenia dla nauczycieli i doposażenie pracowni w szkołach zawodowych.

- Ten projekt to nie tylko wsparcie szkolnictwa zawodowego, ale także element naszych działań wspierających przedsiębiorczość  Liczymy, że jego efektem będą uczniowie praktycznie przygotowani do podjęcia pracy w specjalnościach oczekiwanych na lokalnym rynku pracy– mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Dzięki stażom i praktykom, płatnym ze środków projektu, częstochowscy pracodawcy będą mieli możliwość przygotowania młodych ludzi do pracy na konkretnych stanowiskach, a uczniowie – zyskają konkretne umiejętności i perspektywę stałego zatrudnienia.

Urząd Miasta – przygotowując projekt – korzystał z niemieckich wzorów w zakresie kształcenia dualnego i rozmawiał z częstochowskimi firmami o ich potrzebach.

- Chcemy zmieniać częstą do tej pory edukacyjną praktykę w Polsce, zgodnie z którą młody człowiek najpierw kończy szkołę, potem idzie na studia, a później musi się szkolić na kursach w powiatowym urzędzie pracy – twierdzi Piotr Grzybowski naczelnik  Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju UM.

Projekt to także szansa na osłabienie niekorzystnej tendencji demograficznej. Miasto chce zatrzymać i przyciągnąć do Częstochowy młodych ludzi, aby tu zdobywali wykształcenie zawodowe, pracę i tu się osiedlali. Przygotowane kadry są także jednym z podstawowych argumentów dla firm, szukających miejsca lokalizacji dla swoich inwestycji.

Projekt „Zawodowa współpraca” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.  

Łączna wartość projektu to 12 mln 458 094,60 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to 11 835 189,87 zł (wkład własny miasta to wykorzystanie w projekcie infrastruktury oświatowej).  

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów 11 częstochowskich szkół zawodowych.

Projekt będzie realizowany w następujących szkołach zawodowych: Zespół Szkół im. Bolesława Prusa, Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego, Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego, Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych, Zespół Szkół Technicznych, Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego oraz Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 2 212 uczniów i uczennic, którzy otrzymają wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursów zawodowych, w tym certyfikowanych, zajęć specjalistycznych oraz płatnych praktyk i staży.

W projekcie przewidziano ponadto studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia doskonalące dla 112 nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie. Dodatkowo, w ramach projektu pn. Zawodowa współpraca zakupione zostanie doposażenie 56 pracowni zawodu w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Projekt realizowany jest od sierpnia 2016 r. do lipca 2019 r.


W ramach projektu realizowane będą płatne staże i praktyki dla 1150 uczniów i uczennic z następujących kierunków kształcenia:

- obszar administracyjno – usługowy: technik usług fryzjerskich, technik ekonomista, technik handlowiec, technik spedytor, technik przemysłu mody, technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych, technik logistyk, krawiec, tapicer, fototechnik, drukarz oraz introligator

- obszar mechaniczny: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych)

-obszar budowlany: monter zabudowy i robót wykończeniowych, technik  budownictwa, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik  urządzeń sanitarnych, technik  urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik geodeta

- obszar elektryczno – elektroniczny: technik  elektryk, technik elektronik, monter elektronik, technik  informatyk, technik  teleinformatyk, technik mechatronik

-obszar rolniczo-leśniczy: technik architektury krajobrazu

-obszar turystyczno-gastronomiczny: kucharz, technik  żywienia i usług gastronomicznych, kelner, technik  obsługi turystycznej, technik hotelarstwa.

Projekt przewiduje finansowanie staży i praktyk w wymiarze 150 h/osobę. Dodatkowo finansowany będzie dodatek dla opiekunów staży i praktyk.