Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

14 kwietnia 2021
OD 1 WRZEŚNIA ZMIANY W OPŁATACH ZA PRZEDSZKOLA
[zdjęcie aktualności]
Podczas ostatniej sesji, częstochowscy radni zmienili uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto.
 
Od 1 września w dalszym ciągu, placówki te będą zapewniać bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej ustalono opłatę w wysokości 1 zł. 
 
Uchwała znosi więc 100% zwolnienie rodziców i opiekunów dzieci w wieku 2,5-5 lat z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie.
 
Obowiązujące od 1 września 2014 r. 100% zwolnienie z opłat było związane z wprowadzeniem od 1 września 2013 r. dofinansowania z budżetu państwa zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. 
 
Jednak wzrost wydatków budżetu miasta związanych z korzystaniem z wychowania przedszkolnego w placówkach samorządowych przewyższył wzrost dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, przypadającej na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w tych placówkach. 
 
Utrzymująca się od lat znaczna różnica pomiędzy dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego a wydatkami ponoszonymi na wychowanie przedszkolne w placówkach samorządowych, wynika przede wszystkim z faktu, że kwoty dotacji ustalone w 2013 r. nie uległy zmianie. Tymczasem miały miejsce podwyżki wynagrodzeń, które znacząco wpłynęły na zwiększenie wydatków związanych z zatrudnieniem w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez samorząd. Chodzi o podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę (z 1.850 zł w 2016 r. do 2.800 zł w 2021 r.).
 
Dotacja na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego nie uwzględnia więc podwyżek wynagrodzeń jakie miały miejsce w latach 2016-2021, których ciężar musi ponosić budżet miasta. Wbrew przyjętym przez ustawodawcę założeniom dotacja nie zapewnia więc gminom środków finansowych na rozwój wychowania przedszkolnego. Wzrost wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, któremu nie towarzyszy odpowiedni wzrost dofinansowania z budżetu państwa powoduje więc, że miasto jest zmuszone do pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 
Miesięczna opłata za pobyt dziecka w samorządowej placówce wychowania przedszkolnego w wymiarze 4 godzin ponad bezpłatne 5 godzin (czyli w sumie 9 godzin dziennie) wynosić będzie od 82 do 88 zł w zależności od liczby dni roboczych w miesiącu. Jeżeli pobyt dziecka będzie trwał krócej niż 4 godziny (ponad bezpłatne 5 godzin)  kwota ta będzie niższa.